Istorijat  

Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad, nastalo je iz vojvođanske Asocijacije potrošača gasa, koju je 2001. godine osnovao predsednik Udruženja Radomir Ćirilović sa saradnicima. Osnovano je slobodnom voljom svojih članova kao dobrovoljna nevladina i nedobitna organizacija u cilju zaštite njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava u oblastima: energetike, (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, ostvarivanja i unapređenja zaštite životne sredine i dr.

U borbi za prava 180.000 domaćinstava, Ćirilović je sa istomišljenicima, koji čine okosnicu ovog Udruženja, uspeo nakon niza susreta i pregovora sa pokojnim premijerom dr Zoranom Đinđićem i ministrima za energetiku i rudarstvo, finansije i ekonomiju da se izbori za otpis kamate od 100 miliona dinara i reprogram duga za vojvođanske individualne potrošače prirodnog gasa u iznosu od 300 miliona dinara.

Neprekidnim pritiscima na Vladu i resorna ministarstva, udruženje “Prosperitet”, u vreme delovanja pod imenom Asocijacija potrošača gasa, takođe je ispravilo decenijsku nepravdu, ukidanjem poreza na promet na gas. Ovaj namet su tada jedino plaćali individualni potrošači prirodnog gasa i bili u diskriminisanom položaju u odnosu na na potrošače koji su se grejali preko daljinskog sistema grejanja.

Nakon organizovanih protesta u Novom Sadu, zbog učestalih povećanja cene gasa, 2002. godine zaštitnici potrošača iz “Prosperitet-a” primorali su gradske čelnike da se za novosadske potrošače gasa iz gradskog budžeta izvrši subvencija od 10 miliona dinara jer su godinama bili subvencionisani samo građani koji su se grejali preko toplane. Nakon mnogobrojnih sastanaka i intenzivnih pregovora sa organima vlasti APV i 35 distributera gasa, izborili su se za snižavanje marže sa 25% na 5 do 10%.

Na zahtev ogromnog broja pristalica, Asocijacija individualnih potrošača prirodnog gasa, proširuje oblast delovanja, da bi se 2003.godine transformisala u Udruženje nestranački opredeljenih građana “Prosperitet”, sa ciljem zaštite potrošača iz oblasti energetike i usluga od javnog značaja. Nastavljajući raniju borbu na zaštiti potrošača prirodnog gasa, ovo Udruženje je 2005. godine uspelo da kod Agencije za privatizaciju stopira privatizaciju DP “Novi Sad-gas”, jer nije bila izvršena identifikacija obima i strukture uloženog kapitala u izgradnji gasovodnog sistema u čijem finansiranju je učestvovalo 60.000 potrošača Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Beočina, Bačke Palanke, Bačkog Petrovca i Malog Iđoša. Udruženje “Prosperitet” nastavlja dalju aktivnost po ovom pitanju do konačnog rešenja preko državnih organa, što je i danas aktuelna tema.

U cilju adekvatnog načina rešavanja pitanja divlje stambene izgradnje, “Prosperitet” je, upozoravajući na ponuđene loše modele legalizacije, aktivno uzeo učešće sa predlozima rešenja koja se mogu realizovati u praksi. U tom smislu neprekidno je vršilo pritisak na lokalnu samoupravu i Ministarstvo za kapitalne investicije, štiteći interese i prava poreskih obveznika.  Stupanjem na snagu novog Zakona o Udruženjima, u cilju usklađivanja svojih akata sa zakonom, ovo udruženje je na sednici Skupštine, održanoj 28.10.2010.god. donelo novi Statut pod izmenjenim nazivom, Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad.

Povodom obeležavanja svetskog dana potrošača, Radomir Ćirilović i Bojan Šarenac iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija odgovaraju na pitanja potrošača u tržnom centru Delta City BG

Oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi Udruženja su: Zaštita prava potrošača u oblastima; energetike (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, i ostvarivanje i unapređenje zaštite životne sredine. Udruženje, u ostvarivanju svojih ciljeva i javnog delovanja, stara se o zadovoljenju osnovnih potreba potrošača tako da: pri kupovini potrošnih dobara i usluga dobiju, po život i zdravlje bezbedne i sigurne proizvode i usluge, po ceni, koja odgovara njihovoj stvarnoj količini, kvalitetu, i vremenu pružanja usluga; potrošač pravovremenom i istinitom informisanju bude obavešten o pravu na reklamaciju I obeštećenje u slučaju  kupovine nezdrave robe ili robe sa skrivenim adon ili nekvalitetno pruženih usluga, od privrednih subjekata, iz oblasti ostvarivanja ciljeva. Rešenjem Ministarstva trgovine turizma i telekomunikacija o upisu u evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača br. 110-00-9 / 2015, od 17.07.2015.god, Udruženje, shodno članu 135. st. 1. tač.2,3,4 Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. Gl. RS” 62/2014), ima adon na pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača u skladu sa članom 147. Ovog zakona, zastupanja interesa potrošača u sudskim I vansudskim postupcima i zastupanja interesa potrošača u konsultativnim telima u oblasti zaštite potrošača na nacionalnom, regionalnom ilokalnom nivou.                                                                                            Pošto su trgovci koji pružaju usluge od opšteg ekonomskog interesa na osnovu člana 83 i 92. Zakona o zaštiti potrošača dužni da obrazuju savetodavno telo i komisiju za rešavanje reklamacija potrošača, Prosperitet je, kao evidentirano udruženje u MTTT, koristeći parvo iz člana 132. Zakonana, imenovalo svoje članove u ova radna tela kod dvadeset preduzeća tako da putem svojih predstavnika učestvuje u rešavanju reklamacija, na taj način pomažući potrošačima da ostvare svoja osnovana prava zbog nesaobraznosti robe i usluga.

Osim konkretnih akcija koje ovo Udruženje samostalno sprovodi, solidarno se priključuje i daje podršku svim organizacijama koje se bore za prava običnog čoveka, privrednim subjektima, kao i pojedincima koji se bore za sopstvena prava, prava i dostojanstvo svoje porodice.

Misija 

Posredstvom naših akcija doprinosimo poboljšanju kvaliteta života i uslova društvenih potreba   u društvenom i prirodnom okruženju, kvalitetnijoj ponudi proizvoda i usluga radi stvaranja boljih uslova za podizanje na viši nivo prava potrošača, osvajanju i negovanju poverenja potrošača i povećanju autoriteta kod trgovaca i donosioca odluka.U Savetovalištu potrošača Prosperitet svakodnevno se vrši informisanje i savetovanje potrošača po podnetoj reklamaciji na kupljenu robu ili pruženu uslugu, kao i edukacija o pravima i načinu ostvarivanja prava potrošača, lobiranje i zastupanje potrošača, istraživanje potrošačkih slučajeva i saradnja sa nadležnim državnim i sudskim organima….

U okviru naših usluga, (informisanje, edukacija, savetovanje, posredovanje i zastupanje  potrošača), uspešnost savetovališta merimo po stepenu prihvaćenosti kod potrošača, stečenom autoritetu kod trgovaca i donosioca odluka i broju pozitivno rešenih reklamacija, pritužbi i žalbi.

Obaveza nam je i da sarađujemo sa donosiocima odluka, pratimo njihov rad na izradi i donošenju novih propisa i da insistiramo da se ti propisi implementiraju i sprovode. Sa druge strane, radimo na upoznavanju šire javnosti sa za njih relevantnim aspektima donetih propisa, kako bi mogli da uzmu aktivno učešće u procesu оdlučivаnjа i dоnоšеnjа primеnlјivih i rеаlističnih pоlitikа, kао i u primеni dоnеtih prоpisа u оblаsti osnovnih ciljeva udruženja

Na polju zaštite i unapređenja životne sredine, naša misija odnosi se na edukaciju građana, pre svega mladih i buđenje svesti o vrednostima životne sredine, u cilju unapređenja i očuvanje životnog prostora i kvaliteta života, usvajanja zdravih navika kao što je uvođenje primarne selekcije (reciklaža) u svakodnevni život, očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije, kreiranje integrisanog sistema smanjenja nastanka otpada i i očuvanje zdravlja i blagostanja, kako ljudi, tako i svih živih bića.

Posebna misija udruženja je upravljanje otpadom kao resursom, zaštita životne sredine i implementacija koncepta održivog razvoja kroz mehanizam cirkularne ekonomije u kojem nema neiskorištenog otpada, kao I da se organizovanim sistemom sakupljanja otpada obezbede uslovi primene propisanih mera postupanja sa otpadom koji su u skladu sa zahtevima Nacionalne Strategije domaćeg zakonodavstva i Direktivama Evropske unije.

U oblastima zaštite prava potrošača, zaštite životne sredine i razvoja civilnog društva na principima tolerancije, udruženje doprinosi i podstiče građane-potrošače da na aktivan i odgovoran način učestvuju u društvenim aktivnostima sa težnjom izgradnje i jačanja civilnih inicijativa kroz javno zagovaranje , kako  u lokalnoj zajednici, tako i na državnom nivou.

Savetnice Sandra Babić i Edvina Patriškov Gnendinberg obrađuju žalbe potrošača

Vizija

Naša vizija je da budemo jaka, nezavisna, ugledna i uspešna potrošačka organizacija u skladu sa očekivanjima, pre svega potrošača-poreskih obveznika, pa onda i svih drugih zainteresovanih strana.

Veća i uspešnija zaštita interesa potrošača, kroz uticaj na donosioce odluka u oblasti usluga od opšteg ekonomskog interesa i zaštite životne sredine i  uspоstаvlјаnje оdrživоg rаzvоја i оčuvаnjа prirоdnih rеsursа i unapređivanje sistema zaštite, kroz uvođenje standarda, promovisanje najbolje prakse. Da se izborimo za čistiju i zdraviju životnu sredinu, veći stepen nove ekološke svesti sa dovoljno znanja o posledicama  ne čuvaja resursa naših zajednica, sprovođenje dogovorene ekonomske politike i implementaciju nacionalnog i EU zakonodavstva u ovoj oblasti.

Da, utirući put zdravlja, bezbednosti i održivosti sebi i narednim generacijama, doprinesemo da građani Srbije razumeju nasušnu potrebu razvoja i uključivanja svakog pojedinca u cirkularnu ekonomije u kojoj nema neiskorišćenog otpada, odnosno da odgovorno pomažu održive prirodne cikluse, koristeći sve što je odbačeno kao resurs, bez pretnji po zdravlje i razvoj živog sveta.

S obzirom na dinamiku razvoja društva i drugih faktora, vizija je podložna promeni i zavisna od okoline biće revidirana i prilagođena  novonastalim situacijama.

Ciljevi

Javnim istupanjima, putem tribina, protesta, pisanih zahteva, predloga i pregovora sa predstavnicima organa vlasti, propraćeno medijskom kampanjom, nastojimo da suzbijemo neopravdana povećanja cena energenata, komunalnih usluga, odnosno usluga od opšteg ekonomskog interesa, ostalih osnovnih životnih potrebeština, kao i da se eliminišu većina negativnih društvenih pojava u Srbiji.

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje:

1) okuplja potrošače i upoznaje ih sa njihovim pravima kao potrošača i učestvuje u projektima zaštite životne sredine u skladu sa zakonom;

2) putem medija: (štampe, radija i televizije), obaveštava potrošače o negativnim pojavama na tržištu i merama koje preduzima radi zaštite njihovih prava;

3) radi na edukaciji dece i roditelja i organizuje njihovo osposobljavanje u oblastima: prava kao potrošača i zaštite životne sredine;

4) stara se o sprovođenju politike i primeni domicilnih zakona i podzakonskih akata, standarda i direktiva EU u domenu zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine, u oblastima ostvarivanja ciljeva;

5) putem predstavnika u organima vlasti, inicira raspravu i preduzimanje mera za poboljšanje položaja potrošača;

6) inicira sastanke sa resornim ministrima i drugim predstavnicima organa vlasti, na temu:

privatizacije privredih subjekata komunalnih delatnosti, radi preduzimanja mera, pre njihove privatizacije, za identifikaciju objekata, obima, strukture i vrednosti uloženog kapitala u njima, od strane potrošača, u interesu zaštite i ostvarivanja njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava na pravičnu naknadu, za uloženi kapital, u privrednim subjektima koji se privatizuju;

7) putem anketa, prikuplja zapažanja potrošača o negativnim pojavama u oblastima ostvarivanja ciljeva, radi preduzimanja konkretnih mera za zaštitu njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava i ineresa u skladu sa zakonom;

8) inicira, kod nadležnih pravosudnih organa, preduzimanje mera pravne zaštite potrošača, protiv odgovornih lica u privrednim subjetima, koji: svojim postupcima, merama i aktima, nanose materijalnu štetu potrošačima, kao konzumentima njihovih usluga;

9) kod organa zakonodavne vlasti, potstiee aktivnosti na prilagođavanju zakonske regulative evropskim i svetskim standardima, u oblasitima ostvarivanja ciljeva;

10) sarađuje sa školama, univerzitetima, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, na planu unapređenja i zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine;

11) preduzima mere na planu suzbijanja negativnih pojava i kršenja pozitivnih propisa, od strane privrednih subjekata iz oblasti ostvarivanja ciljeva;

12) podtstiče studente i učenike srednjih škola da se bave proučavanjem problema iz oblasti: zaštite životne sredine i zaštite potrošača, kao konzumenata proizvoda na tržištu, u oblastima ostvarivanja ciljeva.

13) organizuje i druge oblike delovanja, radi unapređenja prava potrošača i zaštite životne sredine.

Vrednosti udruženja:

 • Profesionalizam u zaštiti potrošača, podizanjе svesti o značaju zaštite životne sredine i оčuvаnjе prirоdnе rаvnоtеžе i odgovornost prema životnoj sredini;
 • Odgovornost, efikasnost i efektivnost;
 • Pravičnost i zakonitost u radu pri vršenju usluga potrošačima stečeno obrazovanjem i radnim iskustvom;
 • Timski rad i donošenje odluke na osnovu analize objektivnih činjenica za svaki podnet zahtev;
 • Pouzdanost, transparentnost, komunikativnost

 

Radna tela udruženja:

 • ODBORI I KOMISIJE UDRUŽENJA
  Odbori:
  1. Odbor za obrazovanje i osposobljavanje potrošača po uzrastu i starosnoj dobi;
  2. Odbor za informisanje i izdavaštvo;
  3. Odbor za pravnu zaštitu potrošača;
  4. Odbor za zdravlje i bezbednost potrošača;
  5. Odbor za zaštitu i unapređenje životne sredine;
  6. Odbor za sprovođenje politike i primene domicilnih zakona i podzakonskih akata, standarda i direktiva EU u domenu zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine;
  7. Odbor za izradu projekata;
  8. Odbor za žalbe i predloge potrošača;
  9. Odbor za energetiku i obnovljive izvore energije;
  10. Odbor za usluge od opšteg ekonomskog interesa i privredne subjekate uslužnih delatnosti;
  11. Odbor za identifikaciju obima i strukture uloženog kapitala kod privatizacije privredih subjekata i zaštitu pojedinačnih i kolektivnih prava potrošača;
  Komisije:
  1) Komisija za zaštitu potrošača kod finansijskih usluga i transakcija;
  2) Komisija za zaštitu potrošača kod roba široke potrošnje;
  3) Komisija za zaštitu potrošača kod turističkih usluga;
  4) Komisija za sektor električne energije;
  5) Komisija za sektor toplotne energije;
  6) Komisija za prirodni gas naftu i naftine derivate;
  7) Komisija za ankete i prikupljanja zapažanja ptrošača o negativnim pojavama u oblastima ostvarivanja ciljeva;
  8) Komisija za dodelu priznanja i kadrovska pitanja.