Skupština Br: 33-3-III /014 Dana: 13.10.2014.godine Novi Sad

Na osnovu člana 12. i 22. Zakona o udruženjima, (“Službeni list RS”, br.51/09), (u daljem tekstu: zakon) i člana 25. stav 1. tač.1. Statuta Udruženja za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“Novi Sad, Skupština Udruženja, na 3. izbornoj sednici, III. Saziva, održanoj dana 13.10.2014. godine, utvrđuje prečišćen tekst
S T A T U T A
UDRUŽENjA ZA ZAŠTITU PRAVA POTROŠAČA “PROSPERITET” – NOVI SAD
(u daljem tekstu statut)
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovim Statutom, Udruženje nestranački opredeljenih građana „Prosperitet“, Novi Sad, usklađuje sa Zakonom o udržnjima svoj Statut, donet na Osnivačkoj skupštini Udruženja, održanoj u Novom Sadu, dana 28.11.2003. godine.
Statut je osnovni opšti akt Udruženja.
Drugi opšti akti, koje Udruženje donosi moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.
Pojam Udruženja
Član 2.
Udruženje je osnovano slobodnom voljom svojih članova kao dobrovoljna i nevladina, nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih lica, u cilju zaštite njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava kao potrošača (u daljem tekstu:potrošači) i zaštite životne sredine.
Oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi Udruženja
Član 3.
Oblast ostvarivanja ciljeva i ciljevi Udruženja su: Zaštita prava potrošača u oblastima: Energetike, (gas, toplotna i električna energija i sl.); javnih i javno komunalnih i privrednih subjekata uslužnih delatnosti, i ostvarivanje i unapređenje zaštite životne sredine.

Aktivnosti i delatnosti Udruženja
Član 4.
Udruženje vrši aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom u skladu sa zakonom.
Član 5.
Delatnost Udruženja je:
– izdavanje knjiga – šifra 5811. i
– delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja – šifra 9499.
Član 6.
Udruženje, u vezi sa svojim statutarnim ciljevima, može neposredno, u manjem obimu, da obavlja i privrednu i druge delatnosti kojima se stiče dobit, organizovanjem: seminara (od kotizacije); akcija prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina (u interesu zaštite životne sredune); edukativnih radionica i na drugi zakonom dozvoljen način.
Delatnost Udruženja upisuje se u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa Pozitivnim propisima.
Udruženje može otpočeti sa neposrednim obavljanjem delatnosti iz člana 5. Ovog Statuta, tek nakon izvršenog upisa u Registar iz stava dva ovog člana.
Vreme na koje je osnovano, upis u Registar i status pravnog lica
Član 7.
Udruženje je osnovano na neodređeno vreme.
Član 8.
Udruženje se upisuje u Registar udruženja.
Prijavu za upis podnosi zastupnik Udruženja.
Udruženje stiče status pravnog lica danom upisa u Registar.
Javnost rada
Član 9.
Rad Udruženja je javan.
Javnost rada i aktivnost Udruženja ostvaruje se putem: javnih sednica njegovih organa, javnim predstavljanjem i objavljivanjem programa od javnog interesa, u medijima i na drugi javnosti dostupan način.
Naziv, sedište i adresa Udruženja
Član 10.
Sledeći tradiciju i prepoznatljivost u pravnom saobraćaju i u javnosti, Udruženje usklađuje sa zakonom svoj naziv, koji na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, glasi:
Naziv Udruženja: Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad
Skraćeni naziv Udruženja glasi: „Prosperitet“ – Novi Sad

Sedište Udruženja je: GRAD NOVI SAD.
Adresa Udruženja je: 21123 NOVI SAD, ulica Kamenička, broj 8 a
Odluku o promeni adrese, donosi Upravni odbor Udruženja.
Pečat, štambilj i simbol Udruženja
Član 12.
Udruženje ima:
– pečat okruglog oblika na kojem štampanim slovima, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, po obodu piše: Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” – Novi Sad, a u sredini pravougaonik u kome velikim slovima piše „Prosperitet“ – Novi Sad.
– štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži: skraćeni naziv i sedište Udruženja i oznake : Broj: _____ i Dana:_____.
– zaštitni znak-logotip, koji predstavlja osnov vizuelnog identiteta Udruženja.
Logotip je pravougani štamparski otisak sa: tri rastuće strelice u bojama, koje predstavljaju teritoriju delovanja Udruženja i njegov skraćeni naziv „Prosperitet“ – Novi Sad.
Logotip svojim oblikom i bojama označava i osnovne ciljeve delovanja Udruženja.
Odluku o pravu korišćenja: pečata i štambilja i o izgledu i upotrebi logotipa, donosi Upravni odbor Udruženja.
Unutrašnja organizacija
Član 13.2
Udruženje može osnovati svoj ogranak (agenciju, sekciju, klub, podružnicu i dr.), bez statusa pravnog lica.
Udruženje se može udruživati u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Odluku o udruživanju i osnivanju ogranka, na predlog Upravni odbor Udruženja, donosi Skupština.
II. ČLANSTVO UDRUŽENjA
Članstvo
Član 14.
Svako lice koje prihvata Statut može da postane član Udruženja.
Fizičko lice može biti član udruženja nezavisno od godine starosti u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u Udruženje za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa Zakonom, a ako je u pitanju maloletni sa navršenih 14 godina života izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa zakonom.
Izjave iz stava 3. ovog člana moraju da sadrže potvrdu o overi potpisa u skladu sa zakonom.
1 Odluka o izmenama i dopunama Statuta od 13. 10.2014. godine
2 Odluka o izmenama i dopunama Statuta od 13. 10.2014. godine

Član 15.
Odluku o prijemu u članstvo, na osnovu pristupnice, donosi Upravni odbor.
Protiv negativne odluke Upravnog odbora, može se podneti prigovor.
Prigovor se, putem Upravnog odbora, podnosi Skupštini Udruženja, u roku od osam dana, od dana uručenja odluke.
Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.
Član 16.
Udruženje vodi evidenciju o svom članstvu.
Članu Udruženja izdaje se članska knjižica, koju potpisuje predsednik Upravnog odbora Udruženja.
Član 17.
Odluku o izgledu i sadržini pristupnice i članske knjižice, donosi Upravni odbor Udruženja.
Prava, obaveze i odgovornosti članova
Član 18.
Članovi Udruženja imaju prava, obaveze i odgovornosti da:
– učestvuju u pripremanju i realizaciji programa i zadataka koje im organi Udruženja povere;
– biraju i da budu birani u organe Udruženja;
– se zalažu za ostvarenje ciljeva Udruženja;
– daju predloge, sugestije i mišljenja u postupku donošenja, a po njivovom donošenju, pridržavaju se odredaba ovog Statuta, opštih i pojedinačnih akata, koje donose i sprovode organi Udruženja;
– redovno plaćaju članarinu;
– u skladu sa svojim mogućnostima, materijalno pomažu aktivnosti Udruženja;
– budu obavešteni o radu i aktivnostima organa Udruženja;
– čuvaju ugled i dostojanstvo organa i članova Udruženja.
Član 19.
Udruženje može imati fizička i pravna lica kao počasne članove.
Odluku o svojstvu počasnog člana, za fizička lica, donosi Upravni odbor, a za pravna lica, Skupština Udruženja.
Počasni članovi imaju prava i dužnosti članova Udruženja.
Prestanak članstva
Član 20.
Članstvo u Udruženju prestaje:
1) svojevoljnim istupanjem;
2) isključenjem, ili
3) smrću člana.

Član može biti isključen iz Udruženja ako: se ne pridržava odredaba statuta, drugog opšteg ili pojedinačnog akta, narušava ugled člana, ili organa, ili deluje suprotno ciljevima i zadacima Udruženja.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.
Član 21.
Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Odluku o isključenju, donosi Upravni odbor Udruženja.
Protiv odluke Upravnog odbora može se podneti prigovor.
Prigovor se, putem Upravnog odbora, podnosi Skupštini Udruženja, u roku od osam dana, od dana uručenja odluke.
Odluka Skupštine o prigovoru je konačna.
III. UPRAVLjANjE UDRUŽENjEM
Član 22.
Članovi upravljaju Udruženjem, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Udruženja.
Organi Udruženja
Član 23.
Organi Udruženja su : Skupština, zastupnik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Udruženje predstavljaju: predsednik, potpredsednici i sekretar Udruženja.
Skupština Udruženja
Član 24.
Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu čine svi članovi Udruženja.
Delovi Udruženja sa sedištem van Novog Sada mogu imati svoje izabrane predstavnike u Skupštinu Udruženja.
Delokrug rada Skupštine
Član 25.
Skupština Udruženja, u okviru svojih ovlašćenja:
1) usvaja Statut, druge opšte akte Udruženja, kao i njihove izmene i dopune;
2) bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupnje Udruženja;
3) bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja;
4) bira i razrešava predsednika, potpresednike i sekretara Udruženja;
5) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
6) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
7) odlučuje o usvajanju godišnjeg finansijskog plana i programa aktivnosti Udruženja;
8) razmatra i usvaja godišnji finansijski izveštaj iizveštaj o aktivnostima Udruženja;
9) raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom.

Skupština može, u opravdanim slučajevima, kada to objetivne okolnosti nalažu, odlukom da ovlasti Upravni odbor da vrši pojedine poslove iz njenog delokruga u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Sednice Skupštine
Član 26.
Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jedanom godišnje, a izborna svake četvrte godine.
Vanredna sednica Skupštine mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese najmanje petnaest članova Udruženja.
Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.
Vanrednom sednicom predsedava i zapisnik vodi lice/a, koje bira Skuština.
Na Vanrednoj sednici Skupština odlučuje većinom glasova sednici prisutnih članova Udruženja.
Član 27.
Redovnu godišnju i Izbornu sednicu Skupštine, saziva Upravni odbor Udruženja.
Godišnjom sednicom predsedava Predsednik Udruženja, a Izbornom Radno predsedništvo.
Radno predsedništvo čine: predsednik, potpredsednici i sekretar Udruženja, ukoliko Skupština ne odluči drukčije.
Zapisnik na sednici vodi sekretar ili lice koje imenuje Skupština, a potpisuju ga: Predsednik i lice koje vodi zapisnik.
Kvorum i način glasanja na sednici Skupštine Udruženja.
Član 28
Kvorum na sednici, utvrđuje Verifikaciona komisija, koju bira Skupština Udruženja.
Glasanje na sednici Skupštine je javno, ako Skupština ne odluči da se glasa tajno.
Skupština na Redovnoj sednici punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje petnaest članova Udruženja.
Odluke Skupštine su punovažne ako za njih glasa većina članova Udruženja prisutnih na sednici.
Zastupnik Udruženja
Član 29.
Zastupnik Udruženja je: predsednik Udruženja.
Zastupnik Udruženja je ovlašćen da zastupa Udruženje u skladu sa zakonom.
Zastupnik Udruženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukama Skupštine, Upravnog odbora Udruženja i zakonom.
Odluku o izboru zastupnika donosi Skupština Udruženja, koja obavezno sadrži: lično ime, prebivalište i adresu, odnosno boravište zastupnika i njegov jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave (pasoša) i državu izdavanja.

U slučaju duže odsutnosti ili sprečenosti zastupnika, zamenjuje ga potpresednik koga imenuje Upravni odbor Udruženja.
Drugi organi Udruženja
Član 30.
Drugi organi Udruženja su: Upravni odbor, Nadzorni odbor, Predsednik, potpredsednci i sekretar Udruženja.
Upravni odbor
Član 31.
Upravni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja.
Upravni odbor ima devet članova i čine ga: Predsednik, dva potpredsednika, sekretar i pet članova.
Upravni odbor, na predlog Kandidacione komisije, bira Skupština Udruženja. na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, na isti ili kraći period.
Kandidacionu komisiju čine: predsednik i dva člana, koje imenuje Skupština Udruženja.
Član 32.
U slučaju duže sprečenosti ili odsutnosti svog člana, Upravni odbor može u svoj sastav da kooptira drugo lice, iz reda članova Udruženja, sa pravima, ovlašćenjima, dužnostima i obavezama člana Upravnog odbora i mandatom do prve naredne godišnje sednice Skupštine Udruženja.
Ovlašćenja Upravnog odbora Udruženja
Član 33.3
Upravni odbor sprovodi programsku orjentaciju Udruženja.
Upravni odbor, u okviru svojih ovlašćenja:
1) Utvrđuje predloge:
– Statuta, drugih opštih i pojedinačnih akata Udruženja i njihove izmene i dopune;
– Programa i izveštaja o aktivnostima, finansijskog plana i finansijskog izveštaja;
2) Odlučuje o:
– raspolaganju sredstvima, u okviru godišnjeg finansijskog plana Udruženja, u pojedinačnim iznosima, iznad 50.000,00 dinara.
– imenovanju odbora i drugih tela i prati, koordinira i usmerava njihov rad;
– pokretanju postupka za naknadu štete, koju Udruženju pričine: članovi organa, svojim odlukama, ili zastupnik svojim radnjama, u smislu zakona.
– stara se o zakonitosti rada Udruženja;
– vrši i druge poslove, u skladu sa odlukama Skupštine, ovim Statutom i zakonom.
Član 34.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje 2/3 njegovih članova.
Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova prisutnih na sednici.
3 Odluka o izmenama i dopunama Statuta od 13. 10.2014. godine

Predsednik može, za pojedine odluke, od odsutnih članova, pre ili za vreme sednice, da zatraži telefonsko izjašnjavanje, uz unošenje u zapisnik sednice: ličnog imena i oznaku: za ili protiv, za koju se, odsutni član Upravnog odbora, izjasnio.
Glasanje na sednici Upravnog odbora je javno.
Nadzorni odbor
Član 35.
Nadzorni odbor je nadzorni organ Skupštine Udruženja.
Nadzorni odbor, u okviru svojih ovlašćenja, vrši nadzor nad:
1) primenom Statuta i zakona;
2) materijalno – finansijskom poslovanju Udruženja;
3) sprovođenju odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Udruženja;
4) vrši i druge poslove, koje mu poveri Skupština i Upravni odbor Udruženja .
Član 36.
Nadzorni odbor čine: predsednik i dva člana,
Nadzorni odbor bira Skupština, na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog izbora, na isti ili kraći period.
Predsedik saziva i rukovodi sednicama Nadzornog odbora.
U slučaju sprečenosti ili duže odsutnosti predsednika, Nadzornim odborom rukovodi član, koga odredi Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor, u vršenju nadzora, o svojim nalazima, sačinjava izveštaj, u pisanoj formi, koji dostavlja: Upravnom odboru i Skupštini Udruženja.
Nadzorni odbor ima pravo da, od organa i stručne službe Udruženja, dobije na uvid, dokumenta i podatke, radi utvrđivanja činjeničnog stanja o predmetu nadzora.
Predsednik Udruženja
Član 37 ⁴
Predsednik Udruženja je ujedno i predsednik Upravnog odbora Udruženja.
Predsednik Udruženja, u okviru svojih ovlašćenja:
1) zastupa Udruženje;
2) saziva i rukovodi radom sednica Upravnog odbora Udruženja;
3) odlučuje o raspolaganju sredstvima u okviru finansijskog plana Udruženja, u pojedinačnim iznosima do 50.000,00 dinara.
4) potpisuje:
– Statut i druga opšta i pojedinačna akta, koja donosi Skupština, i Upravni odbor Udruženja;
– finansijska i druga dokumenta, u skladu sa Statutom Udruženja i zakonom;
– zaključuje i potpisuje ugovore, u ime Udruženja;
– vrši i druge poslove, koje mu poveri Skupština i Upravni odbor, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
_________________________________________
⁴ Odluka o izmenama i dopunama Statuta od 13. 10.2014. godine

Potpredsednci Udruženja
Član 38.
Udruženje ima dva potpresednika.
Potpredsednci Udruženja su ujedno i potpredsednici Upravnog odbora Udruženja.
Potpredsednici zamenjuju predsednika Udruženja, odnosno predsednika Upravnog odbora Udruženja, sa pravima ovlašćenjima i obavezama, shodno članu 37. ovog Statuta.
Odgovornost za štetu
Član 39.
Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom ili sa namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvoili svoje mišljenje u zapisnik.
Postupak za naknadu štete pokreće se na osnovu odluke Skupštine, odnosno Upravnog odbora Udruženja u skladu sa zakonom.
Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na radnje zastupnika Udruženja.
IV. IMOVINA I OBAVLjANjE AKTIVNOSTI
Način sticanja imovine
Član 40.
Udruženje stiče imovinu od:
1) članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona (u novcu ili naturi), finansijskih subvencija, ostavina, kamate na uloge, zakupnine, dividendi i na drugi zakonom dozvoljeni način;
2) Udruženje pribavlja sredstva prodajom svojih publikacija.
3) Drugih aktivnosti u skladu sa ovim Statutrom i zakonom.
Sredstva stečena na način iz tačke 1. i 2. ovog člana i člana 41. stav 2. ovog Statuta, mogu se koristiti samo za namene utvrđene godišnjim finansijskim planom, na osnovu odluka nadležnih organa Udruženja u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Sredstva za realizovanje programa od javnog interesa
Član 41.
Udruženje, radi obezbeđenja sredstva za realizciju svojih aktivnosti, sa odgovarajućim programima , učestvuje na konkurse, koje objavljuju nadležna ministarstva i upravni organi Srbije, AP Vojvodine, Grada Novog Sada i organi jedinica lokalne samouprave i zaključuje ugovore o realizaciji odobrenih sredstava.
Udruženje, kada dobije sredstva za realizovanje programa iz stava 1. ovog člana, najmanje jedanput godišnje, čini dostupnim javnosti izveštaj o svojim aktivnostma i obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavlja davaocu sredstava.
Udruženje je dužno da sredstva iz stava 2. ovog člana koristi isključivo za realizovanje programa za koji su data.

imovine Udruženja
Član 42.
Imovina Udruženja koristi se jedino za ostvarivanje njegovi ciljeva, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Udruženje može novčani deo imovine koristiti za davanje primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorne teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih, u skladu sa ovim Statutom, poosebnim opštim aktom, koji donosi Upravni odbor i zakonom.
Obavljanje aktivnosti Udruženja
Član 43.
Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje:
1) okuplja potrošače i edukativno ih upoznaje sa pitanjima koja se odnose na zaštitu njihovih prava kao potrošača i zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;
2) putem medija: (štampe, radija i televizije), obaveštava potrošače o negativnim pojavama na tržištu i merama koje preduzima radi zaštite njihovih prava;
3) stara se o edukaciji dece i roditelja i organizuje njihovo osposobljavanje u oblasti: njihovih prava kao potrošača i zaštite životne sredine;
4) stara se o sprovođenju politike i primeni domicilnih zakona i podzakonskih akata, standarda i direktiva EU u domenu zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine, u oblastima ostvarivanja ciljeva;
5) putem predstavnika u organima vlasti, inicira raspravu i preduzimanje mera za poboljšanje položaja potrošača;
6) inicira sastanke sa resornim ministrima i drugim predstavnicima organa vlasti, na temu: privatizacije privredih subjekata komunalnih delatnosti, radi preduzimanja mera, pre njihove privatizacije, za identifikaciju objekata, obima, strukture i vrednosti uloženog kapitala u njima, od strane potrošača, u interesu zaštite i ostvarivanja njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava na pravičnu naknadu, za uloženi kapital, u privrednim subjektima koji se privatizuju;
7) putem anketa, prikuplja zapažanja ptrošača o negativnim pojavama u oblastima ostvarivanja ciljeva, radi preduzimanja konkretnih mera za zaštitu njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava i ineresa u skladu sa zakonom;
8) inicira, kod nadležnih pravosudnih organa, preduzimanje mera pravne zaštite potrošača, protiv odgovornih lica u privrednim subjetima, koji: svojim postupcima, merama i aktima, nanose materijalnu štetu potrošačima, kao konzumentima njihovih usluga;
9) kod organa zakonodavne vlasti, potstiče aktivnosti na prilagođavanju zakonske regulative evropskim i svetskim standardima, u oblasitima ostvarivanja ciljeva;
10) sarađuje sa školama, univerzitetima, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, na planu unapređenja i zaštite prava potrošača i zaštite životne sredine;

11) preduzima mere na planu suzbijanja negativnih pojava i kršenja pozitivnih propisa, od strane privrednih subjekata iz oblasti ostvarivanja ciljeva;
12) podtstiče studente i učenike srednjih škola da se bave proučavanjem problema iz oblasti: zaštite životne sredine i zaštite potrošača, kao konzumenata proizvoda na tržištu, u oblastima ostvarivanja cieljva.
13) organizuje i druge oblike delovanja, radi unapređenja prava potrošača i zaštite životne sredine.
Član 44.
Udruženje, u ostvarivanju svojih ciljeva i javnog delovanja, stara se o:
– zadovoljenju osnovnih potreba potrošača da: pri kupovini potrošnih dobara i usluga dobiju, po život i zdravlje bezbedne i sigurne proizvode i usluge, po ceni, koja odgovara njihovoj stvarnoj količini, kvalitetu, i vremenu pružanja usluga;
– pravovremenom i istinitom informisanju potrošača o njihovom pravu na obeštećenje u slučaju: kupovine nezdrave robe ili robe sa skrivenim manama ili nekvalitetno pruženih usluga, od privrednih subjekata, iz oblasti ostvarivanja ciljeva.
Odnos sa drugim subjektima
Član 45.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Udruženje sarađuje sa: drugim udruženjima i savezima, naučnim, stručnim, obrazovnim i drugim sličnim organizacijama i ustanovama, privrednim subjektima i pojedincima, u zemlji i inostranstvu.
U ostvarivanju saradnje, u smislu stava 1. ovog člana, Udruženje, po potrebi, zaključuje ugovore, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Odgovornost za obaveze Udruženja
Član 46.
Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.
Članovi Udruženja, i organi udruženja, mogu lično odgovarati za obaveze Udruženja, ako postupaju sa imovinom Udruženja kao da je u pitanju njihova imovina ili zloupotrbe Udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.
Priznanja i nagrade
Član 47.
Udruženje može svojim članovima, drugim licima, institucijama i privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu, dodeljivati: prigodna priznanja i nagrade, za izvanredne zasluge i izuzetan doprinos realizaciji zajedničkog ili opšteg cilja i interesa radi kojih je Udrženje osnovano.
Vidove, uslove i način dodele priznanja i nagrade uređuju se posebnim opštim aktom koji donosi Upravni odbor Udruženja.

Stručna služba Udruženja
Član 48.
Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.
Za vođenje: poslovnih knjiga, sačinjavanje finansijskih i izveštaja o aktivnostima, vršenja: administrativno-tehničkih, računovodstveno-finansijskih, blagajničkih, propagandno-marketinških i poslova vođenja evidencije o članstvu i informisanja, kao i drugih poslova u skladu sa ovim Statutom i zakonom, Udruženje organizuje Stručnu službu.
Rad stručne službe uređuje se posebnim pravilnikom, koji donosi Upravbni odbor Udruženja.
Način odlučivanja o statusnim promenama
Član 49.
O pripajanju, spajanju i podeli Udruženja, na predlog Upravnog odbora, odlučuje Skupština Udruženja, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Prestanak Udruženja
Član 50
Udruženje prestaje ako:
1) objektivne okolnosti onemogućavaju realizaciju statutarnih ciljeva Udruženja;
2) deluje suprotno odredbama Statuta;
3) više ne postoje potrebe za njegovo postojanje;
4) se steknu zakonski uslovi za njegov prestanak.
Odluku o prestanku Udruženja, shodno stavu 1, tač.1 -3 ovog člana, na predlog Upravnog odbora donosi Skupština Udruženja, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
Član 51.
U slučaju prestanka rada Udruženja, posebnom odlukom Skupština, odlučuje o imovini shodno članu 42. Zakona o udrženjima.
Postupak donošenja izmene i dopune statuta
Član 52.
Inicijativu za izmene i dopune Statuta mogu pokrenuti Upravni odbor ili najmanje petnaest članova Udruženja.
Upravni odbor Udruženja razmatra inicijativu i uz mišljenje, dostavlja je Skupštini Udruženja.
Ukoliko Skupština oceni da postoje razlozi za izmene ili dopune Statuta, donosi odluku o pokretanju postupka o njegovoj izmeni i dopuni.
Odlukom iz stava 3. ovog član, Skupština nalaže Upravnom odboru da utvrdi predlog izmena i dopuna Statuta i dostavlja ga na razmatranje članovima Udruženja.

Upravni odbor, predlog izmena i dopuna Statuta, dostavlja Skupštini Udruženja na razmatranje i usvajanje.

Član 53.
Odredbe člana 48. Ovog Statuta shodno se primenjuju u postupku donošenja drugih opštih akata Udruženja i njihove izmene i dopune.
V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 54.
Danom donošenja ovog Statuta, prestaje mandat članovima organa Udruženja nestranački opredeljenih građana „Prosperitet“ Novi Sad, izabranih na sednici Skupštine Udruženja, održanoj dana 28.11. 2003.godine.
Skupština Udruženja, po donošenju ovog Statuta, na istoj sednici, u skladu sa njim donosi odluke o izboru: Upravnog odbora, zastupnika i Nadzornog odbora Udruženja.
Član 55.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od dana upisa usklađivanja Udruženja u Registar udruženja, u skladu sa zakonom.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja nestranački opredeljenih građana „Prosperitet“ Novi Sad, donet na sednici Osnivačke skupštine udruženja, održane u Novom Sadu, dana 28.11.2003.godine.
U Novom Sadu, 13.10.2014.g. Predsedavajući Skupštine
Udruženja za zaštitu prava potrošača
„P r o s p e r i t e t“ Novi Sad
(Radomir Ćirilović)