Скупштина Бр: 33-3-III /014 Дана: 13.10.2014.године Нови Сад

На основу члана 12. и 22. Закона о удружењима, (“Службени лист РС”, бр.51/09), (у даљем тексту: закон) и члана 25. став 1. тач.1. Статута Удружења за заштиту права потрошача „Просперитет“Нови Сад, Скупштина Удружења, на 3. изборној седници, III. Сазива, одржаној дана 13.10.2014. године, утврђује пречишћен текст
С Т А Т У Т А
УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОТРОШАЧА “ПРОСПЕРИТЕТ” – НОВИ САД
(у даљем тексту статут)
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом, Удружење нестраначки опредељених грађана „Просперитет“, Нови Сад, усклађује са Законом о удржњима свој Статут, донет на Оснивачкој скупштини Удружења, одржаној у Новом Саду, дана 28.11.2003. године.
Статут је основни општи акт Удружења.
Други општи акти, које Удружење доноси морају бити у сагласности са овим Статутом.
Појам Удружења
Члан 2.
Удружење је основано слободном вољом својих чланова као добровољна и невладина, недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких лица, у циљу заштите њихових појединачних и колективних права као потрошача (у даљем тексту:потрошачи) и заштите животне средине.
Област остваривања циљева и циљеви Удружења
Члан 3.
Област остваривања циљева и циљеви Удружења су: Заштита права потрошача у областима: Енергетике, (гас, топлотна и електрична енергија и сл.); јавних и јавно комуналних и привредних субјеката услужних делатности, и остваривање и унапређење заштите животне средине.

Активности и делатности Удружења
Члан 4.
Удружење врши активности којима се остварују циљеви утврђени овим Статутом у складу са законом.
Члан 5.
Делатност Удружења је:
– издавање књига – шифра 5811. и
– делатност осталих организација на бази учлањења – шифра 9499.
Члан 6.
Удружење, у вези са својим статутарним циљевима, може непосредно, у мањем обиму, да обавља и привредну и друге делатности којима се стиче добит, организовањем: семинара (од котизације); акција прикупљања и продаје секундарних сировина (у интересу заштите животне средуне); едукативних радионица и на други законом дозвољен начин.
Делатност Удружења уписује се у Регистар привредних субјеката и обавља се у складу са Позитивним прописима.
Удружење може отпочети са непосредним обављањем делатности из члана 5. Овог Статута, тек након извршеног уписа у Регистар из става два овог члана.
Време на које је основано, упис у Регистар и статус правног лица
Члан 7.
Удружење је основано на неодређено време.
Члан 8.
Удружење се уписује у Регистар удружења.
Пријаву за упис подноси заступник Удружења.
Удружење стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.
Јавност рада
Члан 9.
Рад Удружења је јаван.
Јавност рада и активност Удружења остварује се путем: јавних седница његових органа, јавним представљањем и објављивањем програма од јавног интереса, у медијима и на други јавности доступан начин.
Назив, седиште и адреса Удружења
Члан 10.
Следећи традицију и препознатљивост у правном саобраћају и у јавности, Удружење усклађује са законом свој назив, који на српском језику и ћириличном писму, гласи:
Назив Удружења: Удружење за заштиту права потрошача “Просперитет” – Нови Сад
Скраћени назив Удружења гласи: „Просперитет“ – Нови Сад

Седиште Удружења је: ГРАД НОВИ САД.
Адреса Удружења је: 21123 НОВИ САД, улица Каменичка, број 8 а
Одлуку о промени адресе, доноси Управни одбор Удружења.
Печат, штамбиљ и симбол Удружења
Члан 12.
Удружење има:
– печат округлог облика на којем штампаним словима, на српском језику и ћириличном писму, по ободу пише: Удружење за заштиту права потрошача “Просперитет” – Нови Сад, а у средини правоугаоник у коме великим словима пише „Просперитет“ – Нови Сад.
– штамбиљ четвртастог облика, који садржи: скраћени назив и седиште Удружења и ознаке : Број: _____ и Дана:_____.
– заштитни знак-логотип, који представља основ визуелног идентитета Удружења.
Логотип је правоугани штампарски отисак са: три растуће стрелице у бојама, које представљају територију деловања Удружења и његов скраћени назив „Просперитет“ – Нови Сад.
Логотип својим обликом и бојама означава и основне циљеве деловања Удружења.
Одлуку о праву коришћења: печата и штамбиља и о изгледу и употреби логотипа, доноси Управни одбор Удружења.
Унутрашња организација
Члан 13.2
Удружење може основати свој огранак (агенцију, секцију, клуб, подружницу и др.), без статуса правног лица.
Удружење се може удруживати у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Одлуку о удруживању и оснивању огранка, на предлог Управни одбор Удружења, доноси Скупштина.
II. ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА
Чланство
Члан 14.
Свако лице које прихвата Статут може да постане члан Удружења.
Физичко лице може бити члан удружења независно од године старости у складу са законом и овим Статутом.
Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са Законом, а ако је у питању малолетни са навршених 14 година живота изјаву даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.
Изјаве из става 3. овог члана морају да садрже потврду о овери потписа у складу са законом.
1 Одлука о изменама и допунама Статута од 13. 10.2014. године
2 Одлука о изменама и допунама Статута од 13. 10.2014. године

Члан 15.
Одлуку о пријему у чланство, на основу приступнице, доноси Управни одбор.
Против негативне одлуке Управног одбора, може се поднети приговор.
Приговор се, путем Управног одбора, подноси Скупштини Удружења, у року од осам дана, од дана уручења одлуке.
Одлука Скупштине о приговору је коначна.
Члан 16.
Удружење води евиденцију о свом чланству.
Члану Удружења издаје се чланска књижица, коју потписује председник Управног одбора Удружења.
Члан 17.
Одлуку о изгледу и садржини приступнице и чланске књижице, доноси Управни одбор Удружења.
Права, обавезе и одговорности чланова
Члан 18.
Чланови Удружења имају права, обавезе и одговорности да:
– учествују у припремању и реализацији програма и задатака које им органи Удружења повере;
– бирају и да буду бирани у органе Удружења;
– се залажу за остварење циљева Удружења;
– дају предлоге, сугестије и мишљења у поступку доношења, а по њивовом доношењу, придржавају се одредаба овог Статута, општих и појединачних аката, које доносе и спроводе органи Удружења;
– редовно плаћају чланарину;
– у складу са својим могућностима, материјално помажу активности Удружења;
– буду обавештени о раду и активностима органа Удружења;
– чувају углед и достојанство органа и чланова Удружења.
Члан 19.
Удружење може имати физичка и правна лица као почасне чланове.
Одлуку о својству почасног члана, за физичка лица, доноси Управни одбор, а за правна лица, Скупштина Удружења.
Почасни чланови имају права и дужности чланова Удружења.
Престанак чланства
Члан 20.
Чланство у Удружењу престаје:
1) својевољним иступањем;
2) искључењем, или
3) смрћу члана.

Члан може бити искључен из Удружења ако: се не придржава одредаба статута, другог општег или појединачног акта, нарушава углед члана, или органа, или делује супротно циљевима и задацима Удружења.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.
Члан 21.
За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Одлуку о искључењу, доноси Управни одбор Удружења.
Против одлуке Управног одбора може се поднети приговор.
Приговор се, путем Управног одбора, подноси Скупштини Удружења, у року од осам дана, од дана уручења одлуке.
Одлука Скупштине о приговору је коначна.
III. УПРАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊЕМ
Члан 22.
Чланови управљају Удружењем, непосредно или преко својих изабраних представника у органима Удружења.
Органи Удружења
Члан 23.
Органи Удружења су : Скупштина, заступник, Управни одбор и Надзорни одбор.
Удружење представљају: председник, потпредседници и секретар Удружења.
Скупштина Удружења
Члан 24.
Скупштина је највиши орган Удружења.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Делови Удружења са седиштем ван Новог Сада могу имати своје изабране представнике у Скупштину Удружења.
Делокруг рада Скупштине
Члан 25.
Скупштина Удружења, у оквиру својих овлашћења:
1) усваја Статут, друге опште акте Удружења, као и њихове измене и допуне;
2) бира и разрешава лице овлашћено за заступње Удружења;
3) бира и разрешава чланове Управног и Надзорног одбора Удружења;
4) бира и разрешава председника, потпреседнике и секретара Удружења;
5) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
6) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
7) одлучује о усвајању годишњег финансијског плана и програма активности Удружења;
8) разматра и усваја годишњи финансијски извештај иизвештај о активностима Удружења;
9) расправља и одлучује о другим питањима утврђеним овим Статутом.

Скупштина може, у оправданим случајевима, када то објетивне околности налажу, одлуком да овласти Управни одбор да врши поједине послове из њеног делокруга у складу са овим Статутом и законом.
Седнице Скупштине
Члан 26.
Редовна седница Скупштине одржава се најмање једаном годишње, а изборна сваке четврте године.
Ванредна седница Скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе најмање петнаест чланова Удружења.
Ванредна седница Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.
Ванредном седницом председава и записник води лице/а, које бира Скуштина.
На Ванредној седници Скупштина одлучује већином гласова седници присутних чланова Удружења.
Члан 27.
Редовну годишњу и Изборну седницу Скупштине, сазива Управни одбор Удружења.
Годишњом седницом председава Председник Удружења, а Изборном Радно председништво.
Радно председништво чине: председник, потпредседници и секретар Удружења, уколико Скупштина не одлучи друкчије.
Записник на седници води секретар или лице које именује Скупштина, а потписују га: Председник и лице које води записник.
Кворум и начин гласања на седници Скупштине Удружења.
Члан 28
Кворум на седници, утврђује Верификациона комисија, коју бира Скупштина Удружења.
Гласање на седници Скупштине је јавно, ако Скупштина не одлучи да се гласа тајно.
Скупштина на Редовној седници пуноважно одлучује ако седници присуствује најмање петнаест чланова Удружења.
Одлуке Скупштине су пуноважне ако за њих гласа већина чланова Удружења присутних на седници.
Заступник Удружења
Члан 29.
Заступник Удружења је: председник Удружења.
Заступник Удружења је овлашћен да заступа Удружење у складу са законом.
Заступник Удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених Статутом и одлукама Скупштине, Управног одбора Удружења и законом.
Одлуку о избору заступника доноси Скупштина Удружења, која обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу, односно боравиште заступника и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе (пасоша) и државу издавања.

У случају дуже одсутности или спречености заступника, замењује га потпреседник кога именује Управни одбор Удружења.
Други органи Удружења
Члан 30.
Други органи Удружења су: Управни одбор, Надзорни одбор, Председник, потпредседнци и секретар Удружења.
Управни одбор
Члан 31.
Управни одбор је извршни орган Скупштине Удружења.
Управни одбор има девет чланова и чине га: Председник, два потпредседника, секретар и пет чланова.
Управни одбор, на предлог Кандидационе комисије, бира Скупштина Удружења. на мандатни период од четири године, уз могућност поновног избора, на исти или краћи период.
Кандидациону комисију чине: председник и два члана, које именује Скупштина Удружења.
Члан 32.
У случају дуже спречености или одсутности свог члана, Управни одбор може у свој састав да кооптира друго лице, из реда чланова Удружења, са правима, овлашћењима, дужностима и обавезама члана Управног одбора и мандатом до прве наредне годишње седнице Скупштине Удружења.
Овлашћења Управног одбора Удружења
Члан 33.3
Управни одбор спроводи програмску орјентацију Удружења.
Управни одбор, у оквиру својих овлашћења:
1) Утврђује предлоге:
– Статута, других општих и појединачних аката Удружења и њихове измене и допуне;
– Програма и извештаја о активностима, финансијског плана и финансијског извештаја;
2) Одлучује о:
– располагању средствима, у оквиру годишњег финансијског плана Удружења, у појединачним износима, изнад 50.000,00 динара.
– именовању одбора и других тела и прати, координира и усмерава њихов рад;
– покретању поступка за накнаду штете, коју Удружењу причине: чланови органа, својим одлукама, или заступник својим радњама, у смислу закона.
– стара се о законитости рада Удружења;
– врши и друге послове, у складу са одлукама Скупштине, овим Статутом и законом.
Члан 34.
Управни одбор пуноважно одлучује ако седници присуствује 2/3 његових чланова.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова својих чланова присутних на седници.
3 Одлука о изменама и допунама Статута од 13. 10.2014. године

Председник може, за поједине одлуке, од одсутних чланова, пре или за време седнице, да затражи телефонско изјашњавање, уз уношење у записник седнице: личног имена и ознаку: за или против, за коју се, одсутни члан Управног одбора, изјаснио.
Гласање на седници Управног одбора је јавно.
Надзорни одбор
Члан 35.
Надзорни одбор је надзорни орган Скупштине Удружења.
Надзорни одбор, у оквиру својих овлашћења, врши надзор над:
1) применом Статута и закона;
2) материјално – финансијском пословању Удружења;
3) спровођењу одлука и закључака Скупштине и Управног одбора Удружења;
4) врши и друге послове, које му повери Скупштина и Управни одбор Удружења .
Члан 36.
Надзорни одбор чине: председник и два члана,
Надзорни одбор бира Скупштина, на мандатни период од четири године, уз могућност поновног избора, на исти или краћи период.
Председик сазива и руководи седницама Надзорног одбора.
У случају спречености или дуже одсутности председника, Надзорним одбором руководи члан, кога одреди Надзорни одбор.
Надзорни одбор, у вршењу надзора, о својим налазима, сачињава извештај, у писаној форми, који доставља: Управном одбору и Скупштини Удружења.
Надзорни одбор има право да, од органа и стручне службе Удружења, добије на увид, документа и податке, ради утврђивања чињеничног стања о предмету надзора.
Председник Удружења
Члан 37 ⁴
Председник Удружења је уједно и председник Управног одбора Удружења.
Председник Удружења, у оквиру својих овлашћења:
1) заступа Удружење;
2) сазива и руководи радом седница Управног одбора Удружења;
3) одлучује о располагању средствима у оквиру финансијског плана Удружења, у појединачним износима до 50.000,00 динара.
4) потписује:
– Статут и друга општа и појединачна акта, која доноси Скупштина, и Управни одбор Удружења;
– финансијска и друга документа, у складу са Статутом Удружења и законом;
– закључује и потписује уговоре, у име Удружења;
– врши и друге послове, које му повери Скупштина и Управни одбор, у складу са овим Статутом и законом.
_________________________________________
⁴ Одлука о изменама и допунама Статута од 13. 10.2014. године

Потпредседнци Удружења
Члан 38.
Удружење има два потпреседника.
Потпредседнци Удружења су уједно и потпредседници Управног одбора Удружења.
Потпредседници замењују председника Удружења, односно председника Управног одбора Удружења, са правима овлашћењима и обавезама, сходно члану 37. овог Статута.
Одговорност за штету
Члан 39.
Чланови органа Удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвоили своје мишљење у записник.
Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Скупштине, односно Управног одбора Удружења у складу са законом.
Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње заступника Удружења.
IV. ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ
Начин стицања имовине
Члан 40.
Удружење стиче имовину од:
1) чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камате на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени начин;
2) Удружење прибавља средства продајом својих публикација.
3) Других активности у складу са овим Статутром и законом.
Средства стечена на начин из тачке 1. и 2. овог члана и члана 41. став 2. овог Статута, могу се користити само за намене утврђене годишњим финансијским планом, на основу одлука надлежних органа Удружења у складу са овим Статутом и законом.
Средства за реализовање програма од јавног интереса
Члан 41.
Удружење, ради обезбеђења средства за реализцију својих активности, са одговарајућим програмима , учествује на конкурсе, које објављују надлежна министарства и управни органи Србије, АП Војводине, Града Новог Сада и органи јединица локалне самоуправе и закључује уговоре о реализацији одобрених средстава.
Удружење, када добије средства за реализовање програма из става 1. овог члана, најмање једанпут годишње, чини доступним јавности извештај о својим активностма и обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај доставља даваоцу средстава.
Удружење је дужно да средства из става 2. овог члана користи искључиво за реализовање програма за који су дата.

имовине Удружења
Члан 42.
Имовина Удружења користи се једино за остваривање његови циљева, у складу са овим Статутом и законом.
Удружење може новчани део имовине користити за давање примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорне теретне обавезе и исплату зарада запослених, у складу са овим Статутом, поосебним општим актом, који доноси Управни одбор и законом.
Обављање активности Удружења
Члан 43.
Ради остваривања циљева, Удружење:
1) окупља потрошаче и едукативно их упознаје са питањима која се односе на заштиту њихових права као потрошача и заштиту животне средине у складу са законом;
2) путем медија: (штампе, радија и телевизије), обавештава потрошаче о негативним појавама на тржишту и мерама које предузима ради заштите њихових права;
3) стара се о едукацији деце и родитеља и организује њихово оспособљавање у области: њихових права као потрошача и заштите животне средине;
4) стара се о спровођењу политике и примени домицилних закона и подзаконских аката, стандарда и директива ЕУ у домену заштите права потрошача и заштите животне средине, у областима остваривања циљева;
5) путем представника у органима власти, иницира расправу и предузимање мера за побољшање положаја потрошача;
6) иницира састанке са ресорним министрима и другим представницима органа власти, на тему: приватизације привредих субјеката комуналних делатности, ради предузимања мера, пре њихове приватизације, за идентификацију објеката, обима, структуре и вредности уложеног капитала у њима, од стране потрошача, у интересу заштите и остваривања њихових појединачних и колективних права на правичну накнаду, за уложени капитал, у привредним субјектима који се приватизују;
7) путем анкета, прикупља запажања птрошача о негативним појавама у областима остваривања циљева, ради предузимања конкретних мера за заштиту њихових појединачних и колективних права и инереса у складу са законом;
8) иницира, код надлежних правосудних органа, предузимање мера правне заштите потрошача, против одговорних лица у привредним субјетима, који: својим поступцима, мерама и актима, наносе материјалну штету потрошачима, као конзументима њихових услуга;
9) код органа законодавне власти, потстиче активности на прилагођавању законске регулативе европским и светским стандардима, у обласитима остваривања циљева;
10) сарађује са школама, универзитетима, струковним удружењима и организацијама у земљи и иностранству, на плану унапређења и заштите права потрошача и заштите животне средине;

11) предузима мере на плану сузбијања негативних појава и кршења позитивних прописа, од стране привредних субјеката из области остваривања циљева;
12) подтстиче студенте и ученике средњих школа да се баве проучавањем проблема из области: заштите животне средине и заштите потрошача, као конзумената производа на тржишту, у областима остваривања циељва.
13) организује и друге облике деловања, ради унапређења права потрошача и заштите животне средине.
Члан 44.
Удружење, у остваривању својих циљева и јавног деловања, стара се о:
– задовољењу основних потреба потрошача да: при куповини потрошних добара и услуга добију, по живот и здравље безбедне и сигурне производе и услуге, по цени, која одговара њиховој стварној количини, квалитету, и времену пружања услуга;
– правовременом и истинитом информисању потрошача о њиховом праву на обештећење у случају: куповине нездраве робе или робе са скривеним манама или неквалитетно пружених услуга, од привредних субјеката, из области остваривања циљева.
Однос са другим субјектима
Члан 45.
Ради остваривања својих циљева, Удружење сарађује са: другим удружењима и савезима, научним, стручним, образовним и другим сличним организацијама и установама, привредним субјектима и појединцима, у земљи и иностранству.
У остваривању сарадње, у смислу става 1. овог члана, Удружење, по потреби, закључује уговоре, у складу са овим Статутом и законом.
Одговорност за обавезе Удружења
Члан 46.
За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином.
Чланови Удружења, и органи удружења, могу лично одговарати за обавезе Удружења, ако поступају са имовином Удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотрбе Удружење као форму за незаконите или преварне сврхе.
Признања и награде
Члан 47.
Удружење може својим члановима, другим лицима, институцијама и привредним субјектима у земљи и иностранству, додељивати: пригодна признања и награде, за изванредне заслуге и изузетан допринос реализацији заједничког или општег циља и интереса ради којих је Удржење основано.
Видове, услове и начин доделе признања и награде уређују се посебним општим актом који доноси Управни одбор Удружења.

Стручна служба Удружења
Члан 48.
Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
За вођење: пословних књига, сачињавање финансијских и извештаја о активностима, вршења: административно-техничких, рачуноводствено-финансијских, благајничких, пропагандно-маркетиншких и послова вођења евиденције о чланству и информисања, као и других послова у складу са овим Статутом и законом, Удружење организује Стручну службу.
Рад стручне службе уређује се посебним правилником, који доноси Управбни одбор Удружења.
Начин одлучивања о статусним променама
Члан 49.
О припајању, спајању и подели Удружења, на предлог Управног одбора, одлучује Скупштина Удружења, у складу са овим Статутом и законом.
Престанак Удружења
Члан 50
Удружење престаје ако:
1) објективне околности онемогућавају реализацију статутарних циљева Удружења;
2) делује супротно одредбама Статута;
3) више не постоје потребе за његово постојање;
4) се стекну законски услови за његов престанак.
Одлуку о престанку Удружења, сходно ставу 1, тач.1 -3 овог члана, на предлог Управног одбора доноси Скупштина Удружења, у складу са овим Статутом и законом.
Члан 51.
У случају престанка рада Удружења, посебном одлуком Скупштина, одлучује о имовини сходно члану 42. Закона о удржењима.
Поступак доношења измене и допуне статута
Члан 52.
Иницијативу за измене и допуне Статута могу покренути Управни одбор или најмање петнаест чланова Удружења.
Управни одбор Удружења разматра иницијативу и уз мишљење, доставља је Скупштини Удружења.
Уколико Скупштина оцени да постоје разлози за измене или допуне Статута, доноси одлуку о покретању поступка о његовој измени и допуни.
Одлуком из става 3. овог члан, Скупштина налаже Управном одбору да утврди предлог измена и допуна Статута и доставља га на разматрање члановима Удружења.

Управни одбор, предлог измена и допуна Статута, доставља Скупштини Удружења на разматрање и усвајање.

Члан 53.
Одредбе члана 48. Овог Статута сходно се примењују у поступку доношења других општих аката Удружења и њихове измене и допуне.
V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 54.
Даном доношења овог Статута, престаје мандат члановима органа Удружења нестраначки опредељених грађана „Просперитет“ Нови Сад, изабраних на седници Скупштине Удружења, одржаној дана 28.11. 2003.године.
Скупштина Удружења, по доношењу овог Статута, на истој седници, у складу са њим доноси одлуке о избору: Управног одбора, заступника и Надзорног одбора Удружења.
Члан 55.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана уписа усклађивања Удружења у Регистар удружења, у складу са законом.
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења нестраначки опредељених грађана „Просперитет“ Нови Сад, донет на седници Оснивачке скупштине удружења, одржане у Новом Саду, дана 28.11.2003.године.
У Новом Саду, 13.10.2014.г. Председавајући Скупштине
Удружења за заштиту права потрошача
„П р о с п е р и т е т“ Нови Сад
(Радомир Ћириловић)

Projekat "Zelena deponija" se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole "Zeleni inkubator", uz finansijsku podršku Evropske unije , Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Fondacije Fridrih Ebert . Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole , i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za zaštitu prava potrošača "Prosperitet" - Novi Sad