Ni koronaVirus nije sprečio aktivnost Prosperiteta-onlajn sesija na temu javno zagovaranje, mart. 2020.g.

„Потришачко саветовалиште за јачање заштите потрошача у Војводини“ за 2017/2018“

На бази претходне анализе о стварном нивоа заштите потрошача у Србији, са посебним освртом на стање у региону Војводине, Општи циљ програма је унапређена колективна заштита индивидуалног потрошача кроз; подизање свести потрошача и трговаца, информисање, едукацију, саветовање, правна помоћ и заступање у судским споровима, пред државним органима, поступање по приговорима потрошача, и едукација чланова комисија за рекламације и саветодавних тела код пружаоца услуга од општег економског интереса где удружење има своје представнике, а све ради остваривања општих интереса кроз промене у смислу дугорочне користи и брже интеграције Србије у Еу.
Наведени општи циљ једино се може постићи ангажовањем на програму стручног тима сазданом од компетентних стручних лица из реда правника, економиста, инжењера различитих смерова и профила и сл. са којим кадровима удружење располаже и који ће бити укључени у реализацију програма. Циљ укључивања компетентних лица је оснаживање које се не односи само на права потрошача, већ и на стварање окружења у ком се подстиче конкуренција и већа контрола над пружаоцима услуга и стварање нормативног оквира који гарантује ефикасније механизме заштите потрошача.
Програмом је реализовано следећих девет специфичних циљева:
1. Идентификација узрока проблема потрошача у циљу заштите појединачних и колективних интереса,као и подизање нивоа свести потрошача о сопственим правима и степену нивоа свести трговаца о потреби поштовања законских одредби, путем анкета, анализа приспелих жалби од стране индивидуалних потрошача који су се обратили „Просперитету“, у трајању од девет месеци уз ангажовање стручног тима сарадника применом искуствених норми и расположивих података као и примена предвиђене методологије рада у циљу тазвоја и одрживости програма.
2. Унапређивање механизама за саветовање потрошача у складу са законом и европским стандардима, методом анализе обрачунатих услуга и примене прописаних методологија и тарифних елемената за обрачун који обухватају (прописане методологије за ел. енергију, природни гас, топлотну енергију и сл.) и примену закона о облигационим односима. Утврђивање чињеничног стања којим је индивидуални потрошач оштећен, пружамо правни савет за исправљање грешке у рачуну. Уколико потрошач не може сам извршити рекламацију, пружамо правну услугу писање рекламације којом се он обраћа пружаоцу услуга у трајању од 9 месеци и на даље.
3. Праћење тока развоја ситуације код рекламације кроз извештаје индивидиулног потрошача који нам доставља информацију, у пероду од 9 месеци па на даље.
4. Услед недовољне информисаности потрошача о својим рекламационим правима, што иде у корист трговца-пружаоца услуга, отварамо поступак медијације између ова два субјекта, у пероду од 9 месеци и на даље.
5. Заступање потрошача у судским и вансудским поступцима и пред надлежним државним органима и институцијама, у пероду од 9 месеци и на даље.
6. Допринос удружења и помоћ државним институцијама (ресорним министарствима, судским институцијама и инспекцијским органима) у смањењу обима нерешених потрошачких случајева и креирања бољег амбијента на пољу заштите потрошача, у пероду од 9 месеци и на даље.
7. Повећање ауторитета саветовалишта кроз праћење позитивно решених случајева, који се евидентирају у бази приложених жалби, у пероду од 9 месеци и на даље.
8. Слање обавезних извештаја МТТТ, сектор заштите потрошача, на основу формиране базе података жалби – приговора и потрошачких проблема, начин решавања истих, у пероду од 9 месеци и на даље.
Крајњи циљ програма је достизање таквог нивоа рејтинга у односима са трговцима који би омогућио брз и ефеикасан начин решавања спорова мирним путем, уз устаљену процедуру (прихватање сваке наше оправдане сугестије и рекламације).

Корисници пројекта – циљна група/е и величина циљне групе

Под циљним групама, осим индивидулних потрошача, у коју посебно спадају угрожени потрошачи, рањиве групе, а у циљу унапредјења пиолитике Заштите потрошача у РС и АПВ циљне групе су и органи локалне самоуправе и органи АПВ, ресурна министарства, а посебно МТТТ.

Место/а (општина/е) обухваћене пројектом

Територија АПВ, по потреби и целе Србије

Извори финансирања –пројеката

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Уговора о суфинансирању Пројекта бр. 401-00-01375/2017-11 од 09.11.2017.г.

„Регионално потришачко саветовалиште у Војводини“ за 2018/2019

Значај реализације програма; Јачање капацитета удружења потрошача „Просперитет“ ради већег утицаја на поправљање стања у целокупном потрошачком покрету кроз подизање свести, едукацију и информисање потрошача о садржини њихових права као начину њиховог остваривања, едукацију представника локалних медија, локалне самоуправе, односно оснивача Јавних и јавно комуналних предузећа – чланова комисије за рекламације, будућег развоја снажније политике заштите потрошача како у Војводини, тако и у Србији у целини и допринос процесу европских интеграција у вези са Поглављем 28., унапређење, заштита и остваривање општих колективних интереса (покретање колективних спорова у складу са Законом и заступање потрошача код услуга од општег економског интереса) и појединачних интереса потрошача посредовањем, односно решавањем спора на миран начин путем медијације, оснаживање положаја удружења ради већег броја покретања судских спорова.
На бази претходне анализе о стварном нивоу заштите потрошача у Региону Војводине, Општи циљ програма је, како, унапређена колективна заштите потрошача у Србији, тако и заштита индивидуалних потрошачких права кроз; подизање свести потрошача и трговаца, информисање, едукацију, саветовање, правна помоћ и заступање у судским и мирним решавањима споровима, пред државним органима, поступање по приговорима потрошача, и едукација чланова комисија за рекламације и саветодавних тела код пружаоца услуга од општег економског интереса где удружење има своје представнике, а посебно спречавање забрањених радњи које су усмерене против здравља, безбедности и приватности потрошача, укључујући и нечасне радње на тржишту, као и кроз друге активности које садрже дугорочне циљеве ради остваривања општих интереса кроз промене у смислу дугорочне користи и брже интеграције Србије у Еу.
Наведени општи циљ једино се може постићи ангажовањем на програму стручног тима сазданом од компетентних стручних лица из реда правника, економиста, инжењера различитих смерова и профила и сл. са којим кадровима удружење располаже и који ће бити укључени у реализацију програма. Циљ укључивања компетентних лица је оснаживање које се не односи само на права потрошача, већ и на стварање окружења у ком се подстиче конкуренција и већа контрола над пружаоцима услуга и стварање нормативног оквира који гарантује ефикасније механизме заштите потрошача.

Циљне групе програма – Циљне групе потрошача зависе од врсте трговине и врсте пружања услуга. Тако су програмом – Регионално потрошачко саветовалиште у Војводини обухваћене следеће циљне групе; старији грађани који се углавном жале на рачуне за комуналне услуге, друге услуге од општег економског интереса и продају робе путем разних промоција, за техничку робу, козметику, услуге мобилних опаретара и туристичке аранжмане, тиче се углавном млађе популације становништа која тражи помоћ у решавању проблема због несаобразности робе, за одећу и обућу, прехрамбене производе и сл. нема правила, с обзиром да целокупна популација има потребу за тим врстама роба. Што се социланог статуса тиче, углавном је помоћ потребна грађанима са нижим примањима и рањивим групама потрошача па им несаобразност купљене ствари у многоме ремети даље финансије основних животних потреба. За ову угрожену циљну групу један од основних циљева је помоћ удружења у остваривању права по основу категорије угроженог потрошча, посебно енергетски угроженог купца. Друга важна циљна група програма представљају новинари локалних медија, АПВ, ресорна министарстава и представници јавних и ЈКП у смислу едукације ради подизања свести о потреби сарадње са нашим удружењем и заштите потрошачких права.
Под циљним групама, осим индивидулних потрошача, у коју посебно спадају угрожени потрошачи, рањиве групе, а у циљу унапређења политике Заштите потрошача у РС и АПВ циљне групе су и органи локалне самоуправе и органи АПВ, ресорна министарства, а посебно МТТТ.

Место/а (општина/е) обухваћене пројектом

Територија АПВ, по потреби и целе Србије

Извори финансирања –пројеката

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, на основу Уговора о суфинансирању Пројекта бр. 111-00-00048/2018-11 од 17.09.2018.г