"Gde se može reciklirati"!

KUTAK ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJU ŽIVOTNE SREDINE

Da li smo ugrozili životnu sredinu do te mere gde zagađenje ili rizik od zagađenja prevazilazi kapacitet životne sredine? Odgovor ćete naći ukoliko svakodnevno obratite pažnju na stanje svog životnog dela prostora pozajmljenog od bududih generacija.

Jačanjem svesti o značaju zaštite životne sredine, na radost potomaka, postajemo odgovorniji, bolji i plemenitiji ljudi!

NAŠI PROJEKTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Način ostvarivanja ciljeva iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine

Radi ostvarivanja ciljeva, Udruženje “Prosperitet”:

 • okuplja potrošače, odnosno građane i edukativno ih upoznaje sa pitanjima koja se odnose na zaštitu njihovih prava kao potrošača i zaštitu životne sredine u skladu sa zakonom;
 • putem medija: (štampe, radija i televizije), obaveštava potrošače o negativnim pojavama i merama radi zaštite njihovih prava na zdravu životnu sredinu;
 • stara se o edukaciji dece i roditelja i organizuje njihovo osposobljavanje u oblasti njihovih prava kao potrošača i zaštite životne sredine;
 • stara se o sprovođenju politike i primeni domicilnih zakona i podzakonskih akata, standarda i direktiva EU u domenu zaštite životne sredine;
 • putem predstavnika u organima vlasti, inicira raspravu i preduzimanje mera za unapređenje zaštite životne sredine i proizvodnje bezbedne i zdrave hrane;
 • u cilju javnog zagovaranja inicira sastanke sa donosiocima odluka na temu: smanjenja zagađenja u procesima rada privrednih subjekata u interesu zaštite i unapređenja životne sredine; putem anketa, prikuplja zapažanja građana o negativnim pojavama u oblastima ostvarivanja ciljeva, radi preduzimanja konkretnih mera za zaštitu njihovih pojedinačnih i kolektivnih prava i ineresa na zdravu životnu sredinu;
 • kod nadležnih inspekcijskih i pravosudnih organa inicira preduzimanje mera protiv odgovornih lica u pravnom licu, koji svojim postupcima, merama i aktima, činjenjem ili ne činjenjem zagađuju životnu sredinu i ugrožavaju živote i zdravlje ljudi;
 • kod organa zakonodavne vlasti, podstiče aktivnosti na prilagođavanju zakonske regulative evropskim i svetskim standardima, u oblasitima životne sredine;
 • sarađuje sa školama, univerzitetima, strukovnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu, na planu unapređenja i zaštite životne sredine;
 • preduzima mere na planu suzbijanja negativnih pojava i kršenja pozitivnih propisa, od strane privrednih subjekata iz oblasti životne sredine;
 • podtstiče studente i učenike srednjih škola da se bave proučavanjem problema iz oblasti zaštite životne sredine;
 • organizuje i druge oblike delovanja, radi unapređenja prava potrošača i zaštite životne sredine.
“U kupovinu sa eko torbom punom ambalažnog otpada”
“Ovako to izgleda kad zašticeni zagađivač direktno ispušta otpadne vode u Dunav bez adekvatnog tretmana za uklanjanje štetnih jedinjenja!”

„Zeleni Novi Sad” 2017.g.

Projekat se odnosi na promovisanje pozitivnog i odgovornog korišćenja životne sredine, kroz racionalnu upotrebu energije tj. primenom obnovljivih izvora energije i mera energetske efikasnoti u svakodnevnom životu.
Zakon o efikasnom korišćenju energije implicitno identifikuje javni sektor, kao ključnog korisnika na koji treba da se primene mere energetske efikasnosti i njime se propisuje dužnost da se u najbržem mogućem roku obavi obrazovanje tih korisnika. A pošto su najbrojniji korisnici školskih objekata deca, ideja projekta je da deca budu primarna ciljna grupa, a da sekundarna ciljna grupa budu drugi korisnici školskih objekata (nastavnici, direktori, sekretari škola i dr.) i druga zainteresovana lica. Krajnji cilj projekta jeste smanjena emisija gasova SO2 i ostvarivanje finansijskih ušteda kroz smanjeno rasipanje energije
U osnovnim školama mali je broj nastavnih jedinica koji se bave životnom sredinom, pogotovo onih koju istu posmatraju sa aspekta primene obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Ove tematske jedinice rade se na nivou informisanosti. Iz prethodno navedenog može se zaključiti da postoji obrazovna potreba za proširenjem znanja iz oblasti koje utiču na životnu sredinu. Projekat „Zeleni Novi Sad” je jedan od načina umanjenja ovog problema, pravovremenim edukovanjem učenika u osnovnoj školi kako bi podstakli učenike na razmišljanje o tome da svaki pojedinac ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji.
Cilj projekta je edukacija učenika od 5 do 8 razreda osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada, o postajanju mogućnosti da se primenom racionalnih mera i tehnologija može uticati na eliminisanje odn. smanjenje emisije SO2 i drugih gasova staklene bašte. Konkretno, cilj je usmeren na poboljšanje kvaliteta životne sredine u Gradu Novom Sadu, do kojeg bi se došlo racionalnom/smanjenom potrošnjom energije, na način da se ne utiče na kvalitet i konfor života i rada. Na ovaj način bi se eliminisao/smanjio nivo emisije SO2 i drugih gasova staklene bašte.
Osnovne aktivnosti u okviru projekta su: istraživački rad u prikupljanju podataka o potrošnji energenata u osnovnim školama).
Izvođenje istraživačkih aktivnosti:
U okviru predviđenih istraživačkih radova, kako bi se učenicima prezentovao nivo zagađenja emisijom gasova SO2 zbog potrošnje energije, analizirana je potrošnja energenata (toplotne energije) na uzorku od 30 osnovnih škola sa područja Grada Novog Sada za period od 2013-2015.
Takođe, u ovom delu istraživačkih aktivnosti na više primera primene mera energetske efikasnoti na objektima osnovnih škola pokazano je za koliko se smanjila potrošnja energije odn. umanjila emisija gasova SO2.

U okviru projekta publikovana je knjiga „Zeleni Novi Sad”, čiju su autori Aleksandar Ašonja i Radomir Ćirilović. Izdavač knjige je Srpski akademski centar iz Novog Sada, tiraž knjige je 300 primeraka. Knjiga „Zeleni Novi Sad” je kategorisana kao – monografija nacionalnog značaja – M42.
Ostvareni rezultati projekta: projekat edukacije izveden je u 7 osnovnih škola sa teritorije Grada Novog Sada; edukaciju prošlo oko 100 učenika po školi odn. ukupno oko 700 učenika; odštampano je 300 primeraka knjige „Zeleni Novi Sad”; povećao se stepen zainteresovanosti učenika za temu životne sredine, povećala se svest učenika o značaju zaštite životne sredine do koje se može doći racionalnom upotrebom energije; po završetku projekta i edukacije učenici i nastavni kadar su osposobljeni da prenose stečena znanja na druge učenike i roditelje, odnosno ostale prosvetne radnike u školi; porasla je svest o neophodnosti i nivou učešća škola na konkursima za projekte iz oblasti zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u samim školama.
Rezultati ostvareni realizacijom programa/projekta
Rezultati postignuti realizacijom programa/projekta su: Edukovani učenici osnovnih škola, nastavnici i menandžment škola i podizanje svesti o zaštiti i unapređenju životne sredine i energetske efikasnosti, kroz menjanje navika učenika u racionalnoj potrošnji energije i čuvanje i unapređenje svoje životne sredine. Kod menadžmenta da prate i apliciraju na konkurse radi obezbeđivanja sredstava za investicionu izgradnju i održavanja objekata škola vezano za sektor životne sredine i racionalne potrošnje energije. Takođe, nastavni kadar je shvatio potrebu da kroz svoje redovne nastavne aktivnosti daje akcenat i na obrazovanje učenika iz oblasti životne sredine i energetske efikasnosti
Održivost programa/projekta
Projekat je održiv i posle isteka ugovora a njegova održivost ogleda se u nastavku dogovorene saradnje između direktora škola i nosioca ovog projekta na zajedničkom rešavanju konkretnih pitanja iz oblasti ciljeva radi unapređenja zaštite životne sredine i energetske erfikasnosti. Kako je publikacijom odnosno izdatom kljigom “Zeleni Novi Sad“ obuhvaćena analiza trenutnog stanja u oblasti životne sredine posmatrano, sa stanovišta niza praktičnih aktivnosti koje u praksi treba ostvariti kako u Novom Sadu tako i uopšte, direktorima škola će to biti vodič za ublažavanje negativne pojave na stanje životne sredine i pribegavanju merama energetske efikasnosti i primeni obnovljivih izvora energije.
Sve aktivnosti iz projekta u narednom periodu biće promovisasne putem konferencija za medije u prostorijama udruženja, na internet stranici udruženja i putem društvenih mreža.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e i veličina ciljne grupe

Ciljne grupe:
Primarne ciljne grupe su:
učenici osnovnih škola od 5 do 8 razreda, što čini ukupno oko 700 učenika, predavanja u okviru određenih nastavnih predmeta.

„Aspekti zaštite zemljišta, vode i vazduha kod upotrebe motornih ulja na poljoprivrednim mašinama na području Novog Sada” 2018.g.

Edukacija i podizanje svesti ciljnih grupa sa aspekta potencijalnih opasnosti i štetnosti, kao i o posledicama neadekvatne eksploatacije motornih ulja na poljoprivrednim mašinama i nepravilnim upravljanjem otpadnim motornim uljima;
Procena trenutnog stanja zagađenosti zemljišta vode i vazduha u procesu ekploatacije motornih ulja na poljoprivrednim mašinama i na osnovu istih utvrđivanje potencijalnih preporuka, kako bi se i u najsloženijim (i najopasnijim po okolinu) slučajevima mogle postići mere u pogledu: optimizacije potrošnje motornih ulja (nafte); nekotrolisanog izlivanja motornih ulja, emisije štetnih materija u vazduhu vodi i zemljištu kao posledicama neispravnog rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem; minimizacije količine ukupnog otpada ulja i njegovo ispravno uklanjanje transport i dalje skladištenja, a sve ovo sa ciljem da se zaštiti životna sredina i poljoprivredni proizvodi, kako za sadašnje tako i za buduće generacije;
Izlaganje rezultata istraživanja široj javnosti, putem publikacije, medija i tokom održavanja predavanja i sl.
Cilj postignut realizacijom programa/projekta
Projekat se odnosi na prioritete i Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije – Zaštite životne sredine i klimatske promene. Sa tog aspekta uklapa se i u aktivnosti iz oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji Novog Sada u narednim godinama.
Istraživanja po ovoj temi ukazuju na nedovoljno podignutu svest i znanje svih aktera da čak i pre najsavesnijem postupanju postupcima eksploatacije i održavanja sredstava mehanizacije ne može se isključiti mogućnost da deo ulja nekontrolisano dospe u okolinu.
Jedan od primera je pucalje hidrauličnih creva i izlivanje ulja pod visokom pritiskom, kao i da se izlivanja ulja na semerinzima, mandžetnama, navojim spojevima i sl. može eliminisati merama preventivnog održavanja.
Tako su tokom edukacija prezentovana istraživanja na ovom projektu ukazala na određene vidove održavanja poljoprivrednih mašina koju u znatnoj meri mogu dovesti do unapređenja zaštite životne sredine kada je u pitanju eksploatacija motornih ulja na poljoprivrednim mašinama.
Realizacijom projekta postignuti su svi ciljevi predviđeni ovim projektom, a koji se odnose na edukaciju učenika poljoprivrednog usmerenja i nastavnog kadra u poljoprivrednoj školi, kao i individualnih poljoprivrednih proizvođača – rukovaoca poljoprivrednim mašinama, odnosno šire javnosti i podizanje svesti o staranju i ispravnom postupanju pri upravljanju otpadnim motornim uljima.
Na bazi analiza sprovedenih anketa pre i posle edukacije i komunikacije sa učesnicima/nastavnicima/rukovaocima poljopriverdne mehanizacije, tokom i posle predavanja zaključuje da isti stečeno znanje i informacije mogu da prenose i na druge, kao i da primene dosadašnje navike i odnos prema štetnim otpadnim uljima.
Njihov nivo svesti o značaju zaštite životne sredine, sa aspekta zaštite zamljišta, vode i vazduha primenom propisanih mera i eliminacijom uzroka zagađenja žs. po proceni stručnog tima povećan je na 48%.
Istraživanja
Nakon izbora poljoprivrednih gazdinstva na kojima se vršilo istraživanje, utvrđena su sledeće pitanja za razmatranje: potrošnja motornih i drugih ulja na godišnjem nivou na poljoprivrednim mašinama; količina otpadnih motornih i drugih ulja koja se adekvatno prikupe i lageruje u skladu sa zakonskom regulativom; količina otpadnih motornih i drugih ulja koja se izlivaju u zemljište, vodu ili dospevaju u vazduh (kao posledica neadekvatnog rada SUS motora); količina otpadnih motornih i drugih ulja koja se nedekvatno prikupe, odlaže i ponovo koristi u nenamenske svrhe; u kojoj meri je nacionalno zakonodavstvo usklađeno sa direktivama Evropske unije iz ove oblasti; U kojoj meri se primenjuje sistem nadzora i sprovođenje mera kontrole i kaznenih mera u ovoj oblasti i dali je njegovo sprovođenje u praksi adekvatno.
Osim navedenih istraživanja, zadužena lica istraživala su stanje životne sredine u Srbiji prikupljanjem i obradom podataka iz drugih izvora istraživanja na makro planu.
Rezultati istraživanja o uticaju neadekvatne eksploatacije motornih ulja na životnu sredinu i sl.) iz oblasti poljoprivredne tehnike i zaštite životne sredine u poljoprivredi, prezentovani su prilikom realizovanih predavanja-edukacija, putem stručne publikacije (u prilogu izveštaja), obaveštavnja javnosti putem medija (realizovane dve jednočasovne TV emisije „Otvoreni ekran“ na TV kanal 9).

Korisnici projekta – ciljna grupa/e i veličina ciljne grupe

Ciljne grupe:
korisnici poljoprivredne tehnike i poljoprivredni proizvođači – edukaciji se odazvalo oko 40 poljoprivrednika, pri čemu je značajno istaći da je 20% od prisutnih bilo žena. učenici poljoprivrednih usmerenja poljoprivredne škole u Futogu – budući mehanizatori i poljoprivredni proizvođači, oko 60 učenika 3 i 4 razreda srednje Poljoprivredne škole. profesori i rukovodstvo Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu, u cilju edukacije i promocije da bi ove teme uklopili u redovnu nastavu kako bi praktičkim vežbama obogatili teorijsku nastavu i povećali stepen zainteresovanosti učenika poljoprivrednih usmerenja – edukaciji je prisustvovalo oko 20 profesora i drugog nastavnog kadra. nadležni inspekcijski organi, lokalne samouprave, šira javnosti i sl.

Mesto/a (opština/e) obuhvaćene projektom

Poljoprivredna škola u Futogu i Mesne zajednice na teritoriji gradske zajednice Novi Sad

Izvori finansiranja –projekata

Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad, Ugovor o sufinansiranju Projekta br. 501-2/2018-7v-II od 01.06.2018.g.

”Superheroji spašavaju životnu sredinu” 2019.g.

Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine, upravljanje otpadom i edukacija đaka o pravilnom postupanju sa otpadom i zaštiti i unapređenju životne sredine, kroz različite edukativne, kreativne, parktične aktivnosti i vršnjačku razmenu znanja, sa posebnim akcenatom na pojmu ponovnog korišćenja otpadnih sirovina za druge namene. Osnovni cilj programa/projekta je bio da se edukuje 180 đaka, trećeg i četvrtog razreda što je i realizovano, o reciklaži i ponovnom korišćenju otpadnih sirovina putem predavanja i kreativnih radionica. Značajno smo podigli nivo svetsi školaraca o važnosti reciklaže i ponovnom korišćenju otpadnih sirovina. Učesnici projekta su stekli osnovne kulturološke navike i edukovali se o značaju sakupljanja i odlaganja otpada iz njihovog domaćinstva i okoline. Usvojena znanja iz oblasti zaštite životne sredine kao i podizanje svesti korisnika programa/projekta omogućilo je odgovorniji odnos kod najmlađih prema životnoj sredini. Kroz aktivnost realizacije jednočasovne TV emisije na TV Kanal 9 sa temom „Superheroji spašavaju životnu sredinu“, kod šire jevnosti je popularizovana zaštita i unapređenje životne sredine, dajući poseban akcenat na način odlaganja otpada, značaj reciklaže, i o mogućnostima njegove ponovne upotrebe.

Korisnici projekta – ciljna grupa/e i veličina ciljne grupe

Primarna ciljna grupa: Đaci dve osnovne škole sa teritorije grada Novog Sada odnosno u O.Š. ”Jožef Atila” i O.Š. ”Kosta Trifković”. Bilo je 6 grupa đaka (oko 30 đaka po grupi), pa je na nivou dve škole ukupno edukovano oko 180 đaka i na desetine nastavnog kadra.
Sekundarne ciljne grupe: Šira javnost i ostali građani su bili informisani putem sredstav javnog informisanja (štampani i elektronski mediji- interneta, društvenih mreža i sl.), a posebno preko jednočasovne TV emisije ”Otvoreni ekran” sa temom ”Superheroji spasavaju životnu sredinu” koju je na TV Kanalu 9 kao i svake nedelje uređivao i vodio predsednik Udruženja Radomir Ćirilović-koordinator ovog programa/projekta,).

Mesto/a (opština/e) obuhvaćene projektom

Grad Novi Sad

Izvori finansiranja –projekata

Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad, Ugovor o sufinansiranju Projekta br. 501-2/2019-11-II b od 24.06.2019.g.