„Зелени Нови Сад” 2017.г.

Пројекат се односи на промовисање позитивног и одговорног коришћења животне средине, кроз рационалну употребу енергије тј. применом обновљивих извора енергије и мера енергетске ефикасноти у свакодневном животу.
Закон о ефикасном коришћењу енергије имплицитно идентификује јавни сектор, као кључног корисника на који треба да се примене мере енергетске ефикасности и њиме се прописује дужност да се у најбржем могућем року обави образовање тих корисника. А пошто су најбројнији корисници школских објеката деца, идеја пројекта је да деца буду примарна циљна група, а да секундарна циљна група буду други корисници школских објеката (наставници, директори, секретари школа и др.) и друга заинтересована лица. Крајњи циљ пројекта јесте смањена емисија гасова СО2 и остваривање финансијских уштеда кроз смањено расипање енергије
У основним школама мали је број наставних јединица који се баве животном средином, поготово оних коју исту посматрају са аспекта примене обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности. Ове тематске јединице раде се на нивоу информисаности. Из претходно наведеног може се закључити да постоји образовна потреба за проширењем знања из области које утичу на животну средину. Пројекат „Зелени Нови Сад” је један од начина умањења овог проблема, правовременим едуковањем ученика у основној школи како би подстакли ученике на размишљање о томе да сваки појединац личном бригом о коришћењу енергије, променом понашања, мењањем лоших навика и рационалном употребом енергије, може допринети заштити животне средине и бољем животу на Земљи.
Циљ пројекта је едукација ученика од 5 до 8 разреда основних школа са територије Града Новог Сада, о постајању могућности да се применом рационалних мера и технологија може утицати на елиминисање одн. смањење емисије СО2 и других гасова стаклене баште. Конкретно, циљ је усмерен на побољшање квалитета животне средине у Граду Новом Саду, до којег би се дошло рационалном/смањеном потрошњом енергије, на начин да се не утиче на квалитет и конфор живота и рада. На овај начин би се елиминисао/смањио ниво емисије СО2 и других гасова стаклене баште.
Основне активности у оквиру пројекта су: истраживачки рад у прикупљању података о потрошњи енергената у основним школама).
Извођење истраживачких активности:
У оквиру предвиђених истраживачких радова, како би се ученицима презентовао ниво загађења емисијом гасова СО2 због потрошње енергије, анализирана је потрошња енергената (топлотне енергије) на узорку од 30 основних школа са подручја Града Новог Сада за период од 2013-2015.
Такође, у овом делу истраживачких активности на више примера примене мера енергетске ефикасноти на објектима основних школа показано је за колико се смањила потрошња енергије одн. умањила емисија гасова СО2.

У оквиру пројекта публикована је књига „Зелени Нови Сад”, чију су аутори Александар Ашоња и Радомир Ћириловић. Издавач књиге је Српски академски центар из Новог Сада, тираж књиге је 300 примерака. Књига „Зелени Нови Сад” је категорисана као – монографија националног значаја – М42.
Остварени резултати пројекта: пројекат едукације изведен је у 7 основних школа са територије Града Новог Сада; едукацију прошло око 100 ученика по школи одн. укупно око 700 ученика; одштампано је 300 примерака књиге „Зелени Нови Сад”; повећао се степен заинтересованости ученика за тему животне средине, повећала се свест ученика о значају заштите животне средине до које се може доћи рационалном употребом енергије; по завршетку пројекта и едукације ученици и наставни кадар су оспособљени да преносе стечена знања на друге ученике и родитеље, односно остале просветне раднике у школи; порасла је свест о неопходности и нивоу учешћа школа на конкурсима за пројекте из области заштите животне средине, обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности у самим школама.
Резултати остварени реализацијом програма/пројекта
Резултати постигнути реализацијом програма/пројекта су: Едуковани ученици основних школа, наставници и менанџмент школа и подизање свести о заштити и унапређењу животне средине и енергетске ефикасности, кроз мењање навика ученика у рационалној потрошњи енергије и чување и унапређење своје животне средине. Код менаџмента да прате и аплицирају на конкурсе ради обезбеђивања средстава за инвестициону изградњу и одржавања објеката школа везано за сектор животне средине и рационалне потрошње енергије. Такође, наставни кадар је схватио потребу да кроз своје редовне наставне активности даје акценат и на образовање ученика из области животне средине и енергетске ефикасности
Одрживост програма/пројекта
Пројекат је одржив и после истека уговора а његова одрживост огледа се у наставку договорене сарадње између директора школа и носиоца овог пројекта на заједничком решавању конкретних питања из области циљева ради унапређења заштите животне средине и енергетске ерфикасности. Како је публикацијом односно издатом кљигом “Зелени Нови Сад“ обухваћена анализа тренутног стања у области животне средине посматрано, са становишта низа практичних активности које у пракси треба остварити како у Новом Саду тако и уопште, директорима школа ће то бити водич за ублажавање негативне појаве на стање животне средине и прибегавању мерама енергетске ефикасности и примени обновљивих извора енергије.
Све активности из пројекта у наредном периоду биће промовисасне путем конференција за медије у просторијама удружења, на интернет страници удружења и путем друштвених мрежа.

Корисници пројекта – циљна група/е и величина циљне групе

Циљне групе:
Примарне циљне групе су:
ученици основних школа од 5 до 8 разреда, што чини укупно око 700 ученика, предавања у оквиру одређених наставних предмета.

„Аспекти заштите земљишта, воде и ваздуха код употребе моторних уља на пољопривредним машинама на подручју Новог Сада” 2018.г.

Едукација и подизање свести циљних група са аспекта потенцијалних опасности и штетности, као и о последицама неадекватне експлоатације моторних уља на пољопривредним машинама и неправилним управљањем отпадним моторним уљима;
Процена тренутног стања загађености земљишта воде и ваздуха у процесу екплоатације моторних уља на пољопривредним машинама и на основу истих утврђивање потенцијалних препорука, како би се и у најсложенијим (и најопаснијим по околину) случајевима могле постићи мере у погледу: оптимизације потрошње моторних уља (нафте); некотролисаног изливања моторних уља, емисије штетних материја у ваздуху води и земљишту као последицама неисправног рада мотора са унутрашњим сагоревањем; минимизације количине укупног отпада уља и његово исправно уклањање транспорт и даље складиштења, а све ово са циљем да се заштити животна средина и пољопривредни производи, како за садашње тако и за будуће генерације;
Излагање резултата истраживања широј јавности, путем публикације, медија и током одржавања предавања и сл.
Циљ постигнут реализацијом програма/пројекта
Пројекат се односи на приоритете и Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије – Заштите животне средине и климатске промене. Са тог аспекта уклапа се и у активности из области одрживог управљања животном средином на територији Новог Сада у наредним годинама.
Истраживања по овој теми указују на недовољно подигнуту свест и знање свих актера да чак и пре најсавеснијем поступању поступцима експлоатације и одржавања средстава механизације не може се искључити могућност да део уља неконтролисано доспе у околину.
Један од примера је пуцаље хидрауличних црева и изливање уља под високом притиском, као и да се изливања уља на семеринзима, манџетнама, навојим спојевима и сл. може елиминисати мерама превентивног одржавања.
Тако су током едукација презентована истраживања на овом пројекту указала на одређене видове одржавања пољопривредних машина коју у знатној мери могу довести до унапређења заштите животне средине када је у питању експлоатација моторних уља на пољопривредним машинама.
Реализацијом пројекта постигнути су сви циљеви предвиђени овим пројектом, а који се односе на едукацију ученика пољопривредног усмерења и наставног кадра у пољопривредној школи, као и индивидуалних пољопривредних произвођача – руковаоца пољопривредним машинама, односно шире јавности и подизање свести о старању и исправном поступању при управљању отпадним моторним уљима.
На бази анализа спроведених анкета пре и после едукације и комуникације са учесницима/наставницима/руковаоцима пољопривердне механизације, током и после предавања закључује да исти стечено знање и информације могу да преносе и на друге, као и да примене досадашње навике и однос према штетним отпадним уљима.
Њихов ниво свести о значају заштите животне средине, са аспекта заштите замљишта, воде и ваздуха применом прописаних мера и елиминацијом узрока загађења жс. по процени стручног тима повећан је на 48%.
Истраживања
Након избора пољопривредних газдинства на којима се вршило истраживање, утврђена су следеће питања за разматрање: потрошња моторних и других уља на годишњем нивоу на пољопривредним машинама; количина отпадних моторних и других уља која се адекватно прикупе и лагерује у складу са законском регулативом; количина отпадних моторних и других уља која се изливају у земљиште, воду или доспевају у ваздух (као последица неадекватног рада СУС мотора); количина отпадних моторних и других уља која се недекватно прикупе, одлаже и поново користи у ненаменске сврхе; у којој мери је национално законодавство усклађено са директивама Европске уније из ове области; У којој мери се примењује систем надзора и спровођење мера контроле и казнених мера у овој области и дали је његово спровођење у пракси адекватно.
Осим наведених истраживања, задужена лица истраживала су стање животне средине у Србији прикупљањем и обрадом података из других извора истраживања на макро плану.
Резултати истраживања о утицају неадекватне експлоатације моторних уља на животну средину и сл.) из области пољопривредне технике и заштите животне средине у пољопривреди, презентовани су приликом реализованих предавања-едукација, путем стручне публикације (у прилогу извештаја), обавештавња јавности путем медија (реализоване две једночасовне ТВ емисије „Отворени екран“ на ТВ канал 9).

Корисници пројекта – циљна група/е и величина циљне групе

Циљне групе:
корисници пољопривредне технике и пољопривредни произвођачи – едукацији се одазвало око 40 пољопривредника, при чему је значајно истаћи да је 20% од присутних било жена. ученици пољопривредних усмерења пољопривредне школе у Футогу – будући механизатори и пољопривредни произвођачи, око 60 ученика 3 и 4 разреда средње Пољопривредне школе. професори и руководство Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу, у циљу едукације и промоције да би ове теме уклопили у редовну наставу како би практичким вежбама обогатили теоријску наставу и повећали степен заинтересованости ученика пољопривредних усмерења – едукацији је присуствовало око 20 професора и другог наставног кадра. надлежни инспекцијски органи, локалне самоуправе, шира јавности и сл.

Место/а (општина/е) обухваћене пројектом

Пољопривредна школа у Футогу и Месне заједнице на територији градске заједнице Нови Сад

Извори финансирања –пројеката

Градска управа за заштиту животне средине Нови Сад, Уговор о суфинансирању Пројекта бр. 501-2/2018-7в-II од 01.06.2018.г.

”Суперхероји спашавају животну средину” 2019.г.

Грађански активизам – примена закона из домена заштите животне средине, управљање отпадом и едукација ђака о правилном поступању са отпадом и заштити и унапређењу животне средине, кроз различите едукативне, креативне, парктичне активности и вршњачку размену знања, са посебним акценатом на појму поновног коришћења отпадних сировина за друге намене. Oсновни циљ програма/пројекта је био да се едукује 180 ђака, трећег и четвртог разреда што је и реализовано, о рециклажи и поновном коришћењу отпадних сировина путем предавања и креативних радионица. Значајно смо подигли ниво светси школараца о важности рециклаже и поновном коришћењу отпадних сировина. Учесници пројекта су стекли основне културолошке навике и едуковали се о значају сакупљања и одлагања отпада из њиховог домаћинства и околине. Усвојена знања из области заштите животне средине као и подизање свести корисника програма/пројекта омогућило је одговорнији однос код најмлађих према животној средини. Кроз активност реализације једночасовнe ТВ емисије на ТВ Канал 9 са темом „Суперхероји спашавају животну средину“, код шире јевности је популаризована заштита и унапређење животне средине, дајући посебан акценат на начин одлагања отпада, значај рециклаже, и о могућностима његове поновне употребе.

Корисници пројекта – циљна група/е и величина циљне групе

Примарна циљна група: Ђаци две основне школе са територије града Новог Сада односно у О.Ш. ”Јожеф Атила” и О.Ш. ”Коста Трифковић”. Било је 6 група ђака (око 30 ђака по групи), па је на нивоу две школе укупно едуковано око 180 ђака и на десетине наставног кадра.
Секундарне циљне групе: Шира јавност и остали грађани су били информисани путем средстав јавног информисања (штампани и електронски медији- интернета, друштвених мрежа и сл.), а посебно преко једночасовне ТВ емисије ”Отворени екран” са темом ”Суперхероји спасавају животну средину” коју је на ТВ Каналу 9 као и сваке недеље уређивао и водио председник Удружења Радомир Ћириловић-координатор овог програма/пројекта,).

Место/а (општина/е) обухваћене пројектом

Град Нови Сад

Извори финансирања –пројеката

Градска управа за заштиту животне средине Нови Сад, Уговор о суфинансирању Пројекта бр. 501-2/2019-11-II б од 24.06.2019.г.