ENERGETSKI UGROŽENI KUPAC – POTROŠAČ

Vlada Srbije je krajem 2022. godine usvojila novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu, sa ciljem da poveća broj građana koji primaju subvencije za plaćanje računa za struju, prirodni gas i grejanje.

Uredba: https://drive.google.com/file/d/1zG_DXxtCr2gv00-B6aCVjAEaf12QKA_r/view

Važno je napomenuti da se čitava procedura u vezi sa sticanjem statusa energetski ugroženog kupca sprovodi u lokalnim samoupravama prema prebivalištu podnosioca zahteva, pa su one ujedno i prava adresa za sva pitanja koja građani imaju.

Osnovni uslovi za sticanje statusa energetski ugroženog kupca su:

1) materijalni položaj:

         – ukupan mesečni prihod domaćinstva;

         – broj članova domaćinstva;

         – imovno stanje;

2) ostvareno pravo na novčanu socijalnu pomoć ili dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica;

3) zdravstveno stanje člana domaćinstva.

Domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca, ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, za čiji rad je potrebno napajanje iz elektrodistributivne mreže i kome obustavom isporuke električne energije može biti ugrožen život ili zdravlje.

Potrošači kritičnog zdravstvenog stanja ne moraju da ispunjavaju nijedan od uslova koji su propisani Uredbom (materijalni i imovinski uslovi).

U slučaju sticanja statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja umanjenje se odnosi na električnu energiju i kupac uživa zaštitu od obustave isporuke ovog energenta zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju.

Granica za mesečne prihode (ulaze sva primanja i prihodi pojedinca i porodice koji su utvrđeni u skladu sa propisom kojim se reguliše ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć):

  –  za domaćinstva sa jednim članom do 21.074,68 dinara;

  – za domaćinstva sa dva člana do 33.402,13 dinara;

  – za domaćinstva sa tri člana do 45.729,58 dinara;

  – za domaćinstva sa četiri člana do 58.057,03 dinara;

  – za domaćinstva sa pet članova do 70.384,48 dinara;

  – za domaćinstva sa šest članova do 82.711,93 dinara;

  – za domaćinstva sa više od šest članova za svakog dodatnog člana dodaje se: 12.327 dinara.

Napomena: Iznos ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva se usklađuje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, dva puta godišnje (1.aprila i 1.oktobra).

Prema kriterijumu imovno stanje podrazumeva se domaćinstvo ne poseduje drugu stambenu jedinicu osim stambene jedinice maksimalne površine i to:

1) za jednočlano domaćinstvo do 40 m2;

2) za dvočlano domaćinstvo do 58 m2;

3) za tročlano domaćinstvo do 66 m2;

4) za četvoročlano domaćinstvo do 74 m2;

5) za petočlano domaćinstvo do 87 m2;

6) za šestočlano i veće domaćinstvo do 96 m2

Seosko domaćinstvo može imati u svojini jednu stambenu jedinicu i stiče status energetski ugroženog kupca bez obzira na površinu stambene jedinice.

Domaćinstva čiji su članovi ostvarili pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečiji dodatak ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica stiče status energetski ugroženog kupca po osnovu akta nadležnog organa po stečenom pravu, ni na njih se ne primenjuju uslovi o materijalnom i imovinskom stanju. Ovi uslovi se ne primenjuju ni na domaćinstva koja stiču status energetski ugorženog kupca na osnovu zdravstvenog stanja.

Procedura za sticanje statusa energestski ugroženog kupca

1.Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca

Spisak tražene dokumentacije utvrđen je u zahtevu za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, odnosno zahteva za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja, koji se može pronaći i preuzeti sa sajta resornog Ministarstva, kao i sa sajtova jedinica lokalnih samouprava.

Zahteve možete preuzeti i na linku: https://prosperitet.rs/propisi/

Građani štampane zahteve mogu preuzeti i u lokalnim samoupravama.

2.Pribavljanje dokumentacije

Postojeći korisnici socijalne pomoći, dečijeg dodatka, primaoci uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica predaju zahtev na kojem biraju koji popust žele da dobiju iz koji dostavljaju: rešenje o stečenom pravu (socijalne pomoći, dečijeg dodatka i dr.), ugovor o snabdevanju ili poslednji račun za energent za koji žele da ostvare popust.

Ostali građani pored zahteva moraju da dostave:

  • Dokaz o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima podnosioca zahteva i članova domaćinstva u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva (ček od penzije, potvrda poslodavca i dr.),
  • Dokaz o pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti ukoliko račun ne glasi na podnosioca zahteva (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu stana, ostavinsko rešenje),
  • Poslednji račun za struju, gas ili grejanje.

Uz Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja se podnosi izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata ili uređaja neophodnih za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektrodistributivne mreže, ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za isporučenu električnu energiju.  U slučaju da podnosilac zahteva nema ugovor o snabdevanju električnom energijom, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kojoj je kupac po ugovoru o snabdevanju električnom energijom drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Prema navodima resornog Ministrarstva,  dokumenti kojima potvrđuju svoje pravo da ostvare status, a koje organi javne uprave imaju, građani ne moraju da dostave, već će ih oni pribaviti po službenoj dužnosti.

3. Odgovor lokalne samouprave

U roku od 30 dana od podnošenja zahteva, lokalna samouprava, na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, donosi rešenje o statusu ugroženog kupca.

Rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca donosi se sa rokom važenja najduže do kraja kalendarske godine, sem u slučaju da se ono donosi na osnovu akta kojim se utvrđuje pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečijeg dodatka, ili  uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, tada se donosi sa rokom važenja koji se utvrđuje u kalendarskom mesecu u skladu sa važenjem navedenog akta.

Kada je u pitanju rešenju o sticanju statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja, ono se donosi sa rokom važenja od dve godine i može se produžiti uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Novi Zahtev za narednu kalendarsku godinu može se podneti najranije 30 dana pre isteka roka važenja rešenja. U slučaju kad se status stiče na osnovu akta kojim se utvrđuje pravo na novčanu socijalnu pomoć, dečijeg dodatka, ili  uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica novi Zahtev se može podneti nakon donošenja novog akta u kome je podnosiocu utvrđeno napred navedeno pravo.

Uz novi Zahtev, ukoliko nije došlo do promene podataka na osnovu kojih je doneto rešenje o sticanju statusa energetski ugroženog kupca, što se konstatuje uzimanjem izjave na zapisnik pod krivičnom i materijalnom odgovornošću pred organom jedinice lokalne samouprave, nije potrebno prilagati dokaze koji su već ranije priloženi, izuzev dokaza o ukupnim mesečnim primanjima i prihodima domaćinstva.

Ako u roku važenja rešenja nastanu promene u podacima o činjenicama na osnovu kojih je to rešenje doneto (promene u primanjima i prihodima, broju članova domaćinstva, svojinskih prava na stambenim jedinicama, prebivališta i dr.) imalac statusa ugroženog kupca je dužan da, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, organu jedinice lokalne samouprave podnese zahtev za izmenu rešenja. Za neprijavljivanje promena propisana je novčana kazna u iznosu od 5.000 dinara.

Organ jedinice lokalne samouprave utvrđuje promene uvidom u podatke iz službene evidencije, odnosno javne isprave ili u slučaju da se o promenjenim podacima ne vodi službena evidencija, imalac statusa je dužan da priloži dokaze o tim promenama.

Energetski ugroženi kupac gubi status ukoliko prestane da ispunjava uslove propisane uredbom.

Umanjenje mesečne obaveze plaćanja

Kod električne energije olakšica se primenjuje tokom čitave godine, dok se umanjenje obaveza za gas i toplotnu energiju primenjuje tokom zimskih šest meseci.

Umanjenje mesečnih obaveza zavisi od broja članova domaćinstva:

Energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za određene količine električne energije, za jednočlano domaćinstvo – 120 kWh mesečno, za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 160 kWh mesečno, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 200 kWh mesečno, za šestočlano i veće domaćinstvo – 250 kWh mesečno. Ukoliko je potrošnja za 30 dana veća od 6,5 puta navedenih vrednosti, ne ostvaruje se popust na osnovu statusa ugroženog kupca.

Umanjenje računa za gas za jednočlano domaćinstvo je – 359 kWh mesečno, za dvočlano i tročlano domaćinstvo – 462 kWh mesečno, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo – 616 kWh mesečno, za šestočlano i veće domaćinstvo –770 kWh mesečno. Ukoliko je potrošnja za 30 dana veća od 2,5 puta navedenih vrednosti, ne ostvaruje se popust na osnovu statusa ugroženog kupca.

Za toplotnu energiju, za svaki mesec za koji se ispostavlja račun popust je za jednočlano domaćinstvo 60 odsto mesečnog računa, za dvočlano i tročlano domaćinstvo 50 odsto mesečnog računa, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45 odsto mesečnog računa, za šestočlano i veće domaćinstvo 40 odsto mesečnog računa.

Ukoliko je mesečni račun za isporučenu električnu energiju, prirodni gas, odnosno toplotnu energiju manji od izračunatog umanjenja mesečne obaveze, umanjenje će biti obračunato u visini stvarnog mesečnog računa za isporučenu električnu energiju, prirodni gas, odnosno toplotnu energiju.

Važne informacije:

    – može se ostvari samo pravo na umanjenje jednog od tri računa – ili za struju, ili za gas, ili za grejanje,

    – građani koji imaju dugove za plaćanje računa mogu da dobiju status ugroženog kupca,

    – prijave se primaju tokom cele godine.

Do trenutka objavljivanja ovog teksta odnosno do početka marta 2023.g. za status energetski ugroženog kupca se prijavilo samo oko 55.500 potrošača, što je manje nego prethodne godine, iako je donošenje uredbe imalo za cilj da više građana ostvari pravo na umanjenje računa. Da li je razlog malom odazivu nedovoljna edukacija i neupućenost potrošača da mogu da ostvare pravo na popust ili je problem birokratske prirode, odnosno potrebna dokumentacija za ostarivanje prava  – dokazi o ispunjenosti uslova propisanih uredbom, mogućnost podnošenja zahteva smo lično i sl. ?

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Unapređeni mehanizni u službi zaštite potrošača“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply