Medijacija u potrošačkim sporovima

U „Sl. glasniku RS”, br. 67/2022 objavljen je Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova čijim stupanjem na snagu 25. juna 2022. god su se ispunili uslovi za početak primene zakonskog okvira za rešavanja potrošačkih sporava vansudskim putem odnosno putem medijacije.

Podsećamo, Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021) u čl. 149. je propisano da Potrošački spor može se rešiti vansudskim rešavanjem potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova u smislu ovog zakona obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, u smislu ovog zakona, ne primenjuje se:

1) u oblasti medicinskih usluga koje se pružaju pacijentima u svrhu lečenja, uključujući izdavanje recepata;

2) u oblasti pružanja usluga od opšteg interesa koje nisu ekonomske prirode;

3) u vezi sa zaključenim ugovorima sa javnim pružaocima usluga u oblasti visokoškolskog obrazovanja;

4) u potrošačkim sporovima koji su predmet ovog zakona, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

5) za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;

6) na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;

7) na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;

8) u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.“

Postupak pred telom može da pokrene samo potrošač ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu u roku od godinu dana od dana podnošenja reklamacije/prigovora. Kako bi obezbedili efikasnost i svrsishodnost vansudskog rešavanja postupka, novim Zakonom o zaštiti potrošača utvrđena je obaveza trgovca da učestvuje u postupku, kao i da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje da je dužan da učestvuje u medijaciji. U slučaju nepoštovanja ove odredbe propisana je novčana kazna za prekršaj u iznosu od 50.000 dinara.

Postupak se pokreće Predlogom za pokretanje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora koji se dostavlja Ministarstvu trgovine, turzima i telekomunikacija neposredno, preko pošte ili elektronskim putem.  Nakon prijema predloga, Ministarstvo ga prosleđuje telu koji je po mestu obavljanja vansudskog rešavanja potrošačkog spora najbliže mestu prebivališta odnosno boravištu potrošača, ili telu koji je po proceni Ministarstva, a imajući u vidu predlog potrošača, rešiti spor na najefikasniji i najcelishodniji način.

Ukoliko je Predlog koji potrošač dostavi neuredan tj. ako ima nedostatke (nerazumljiv ili nepotpun), telo koje je određeno za vođenje vansudskog postupka će u roku od 5 dana od prijema predloga obavestitii potrošača na koji način da uredi upozoravajući ga na pravne posledice ako ne uredi predlog u ostavljenom roku. Ukoliko potrošač ne postupi po obaveštenju u ostavljenom roku, smatraća se da je odustao od postupka.

Uredan predlog, telo koji vodi postupak, dostavlja uz obaveštenje trgovcu na izjašnjenje u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga ( da li priznaje li osporava predlog potrošača). Ukoliko trgovac osporava predlog mora da navede činjenice na kojima zasniva svoje navode i dokaze kojima utvrđuju te činjenice.

Na početku postupka telo upoznaje strane sa ciljem vansudskog rešavanja postupka, pravilima i troškovima postupka. Telo može zakazati usmenu raspravu kada je to korisno za razjašnjenje predmetnog spora, a trogovac i potrošač su obavezni da učestvuju na usmenoj raspravi.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga, sem u opravdanim slučajevima kada je predmet spora složen – rok od 90 dana se može produžiti za još 90 dana.

Potrošač može odustati od daljeg učešća u vansudskom rešavanju potrošačkog spora do okončanja postupka.

Postupak vansudskog rešavanja sporova okončava se:

preporukom o načinu rešavanja potrošačkog spora (ako se ne postigne sporazum, telo može izdati preporuku u pisanom obliku sa obrazloženjem o načinu rešavanja spora – nije obavezujuća za strane u sporu),

zaključenjem sporazuma o rešavanju spora (sporazum se sačinjava u pismenoj formi i dostavlja stranama na potpis; sadržinu sporazuma određuju strane u postupku –  sporazum može imati snagu izvršne isprave ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi), ili

odlukom tela da se postupak obustavlja, jer dalje vođenje postupka nije celishodno.

Svaka strana u postupuku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela u  vansudskom postupku rešavanja potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku.

Pokretanje i vođenje postupka vansudskog rešavanja potrošačkog spora, ne isključuje i ne utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu. 

Donošenjem Pravilnika o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova bliže se uređuju uslovi za osnivanje i rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, izveštavanje o radu, naknada za rad tela, obrazac zahteva za upis na Listu tela i obrazac predloga za pokretanje postupka vansudskog rešavanja spora.

Uslovi za osnivanje tela i upis na Listu tela, pored uslova propisanih zakonom, su:

  • da je lice obezbedilo prostor u svrhu obavljanja postupka vansudskog rešavanja sporova;
  • da je prostor iz tačke 1) ovog člana tehnički opremljen (npr. računar, internet veza i sl.);
  • da lice nije na bilo koji način angažovano kod udruženja odnosno saveza udruženja za zaštitu potrošača ili kod trgovca.

Uslovi za rad tela su da telo:

1) sprovodi postupak elektronskim putem, ukoliko je u predlogu za pokretanje postupka tako naznačeno;

2) omogućava potrošaču i trgovcu da izraze svoj stav, dostave dokaze, izjave i mišljenja stručnjaka i omogućava im da daju komentare na njih, a sve u roku koji odredi Telo;

3) obaveštava ministarstvo nadležno za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministarstvo) i potrošača o razlogu za odbacivanje predloga za pokretanje postupka za vansudsko rešavanje spora;

4) obaveštava potrošača i trgovca da u vansudskom rešavanju potrošačkog spora ne moraju da angažuju advokata ili pravnog savetnika, pri čemu se potrošač i trgovac ne lišavaju prava na zastupanje;

5) obaveštava potrošača i trgovca da svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove;

6) obaveštava potrošača i trgovca da učešće u vansudskom rešavanju potrošačkog spora ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava na sudsku zaštitu;

7) obaveštava potrošača i trgovca da sporazum zaključen u vansudskom rešavanju potrošačkog spora može biti različit od ishoda koji odredio sud u istoj pravnoj stvari;

8) obaveštava potrošača i trgovca o pravnom dejstvu zaključenog sporazuma, donete preporuke ili odluke o obustavi postupka;

9) potrošaču i trgovcu dostavlja odluku kojom se postupak obustavlja u pisanom obliku sa obrazloženjem;

10) objavljuje na svojoj internet stranici sledeće informacije: kontakt podatke, uključujući adresu sedišta i adresu elektronske pošte; ime i prezime lica koja rešavaju potrošačke sporove i njihovom profesionalnom iskustvu; podatke iz akta o upisu u Listu Tela; o vrstama sporova za koje su stručni; o pravilima po kojima se vansudski rešavaju potrošački sporovi; o uslovima koje potrošač mora da ispuni pre otpočinjanja vansudskog rešavanja spora; o prosečnom trajanju vansudskog rešavanja potrošačkog spora; o mogućnosti potrošača da odustane od vansudskog rešavanja potrošačkog spora; o pravnim posledicama ishoda vansudskog rešavanja potrošačkog spora; o izvršnosti odluke u vansudskom rešavanju potrošačkog spora;

11) koristi tehničku podršku koja se sastoji od informacionog sistema kojem pristupa preko internet stranice Ministarstva;

12) u informacioni sistem iz tačke 11) ovog člana unosi podatke koji su od značaja za postupak vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

Pravilnikom je propisana i naknada za rad tela u neto visini iznosi: 8.000 dinara za zaključen sporazum, 6.000 dinara za preporuku ili 3.500 dinara za odluku o obustavi postupka.

Izveštaj o radu tela sačinjava se na osnovu podataka koji se nalaze u informacionom sistemu i dostavlja se dostavlja se Ministarstvu neposredno, preko pošte ili elektronskim putem na internet adresu koja je objavljena na internet stranici Ministarstva.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova („Službeni glasnik RS”, broj 74/15).

Leave a Reply