NOVI SOFTVER PO DŽEPU POTROŠAČA GASA

Na osnovu člana 82. stav 4. i 5. Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik RS”, бр. 88/2021) trgovac koji pruža uslugu od opšteg ekonomskog interesa, kao i druga tela koja odlučuju o pravima i obavezama potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa dužni su da osnuju savetodavna tela i da obrazuju komisije za rešavanje reklamacija potrošača u koja su uključeni predstavnici evidentiranih (u ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija) udruženja odnosno saveza iz člana 140. ovog zakona.
Trgovac koji pruža uslugu od opšteg ekonomskog interesa i druga tela koja odlučuju o pravima i obavezama potrošača usluga od opšteg ekonomskog interesa donose odluke po dobijanju mišljenja savetodavnog tela, i to na transparentan, objektivan i nediskriminatoran način.

Kako Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad, u skladu sa Zakonom ima svog predstavnika u savetodavnom telu i komisiji za rešavanje reklamacija potrošača kod Novi Sad-Gas, na osnovu reklamacija, obratili smo se pomenutom distributeru za informacije od značaja za potrošače i širu javnost.

U vezi sa našim pitanjima kojim smo iskazali interesovanje za rad i pojedine probleme sa kojima se Novi Sad – Gas suočava u poslovanju ali i potrošači prirodnog gasa, obavešteni smo o sledecem:
Novi Sad Gas je u procesu transformacije iz drustevnog preduzeća koje je bilo 2019.godine u društvo sa ograničenom odgovornošću, čiji je vlasnik kapitala 100% republika Srbija, a koje je kao takvo postalo tokom 2020.godine.
U navedenom procesu transformacije i promene oblika pravne forme preduzeće je promenilo način rada i počelo je da posluje u skladu sa Zakonom o energetici ali i drugim pozitivno pravnim propisima Rebublike Srbije, usled čega je bilo neophodno da se promeni i kompletan način rada u vezi sa prodajom prirodnog gasa.

Popisivanje utrošenih količina gasa više ne radi uslužno preduzeće već popis rade samostalno. Popisane količine više ne obrađuje i račune ne radi uslužno preduzeće već sve navedene poslove vrše samostalno.

U procesu preuzimanja svih ovih poslova i instaliranja novih softvera za popis, knjigovodstvo, i tehniku dolazilo je do određenih problema usled kojih se kasnilo sa izdavanjem računa za oktobar, što je korigovano sa pomeranjem roka za kamatu, i imali su problema sa pogrešno generisanom kamatom za decembarski račun što će svim potrošačima biti korigovano na januarskom računu.

Virtuelni šalter, koji je omogućavao samostalno prijavljivanje utrošenih količina gasa bio je vezan za prethodni softver i kao takav je morao biti ugašen, a u toku 2022.godine biće oformljen novi i savremeni virtualni šalter koji će generisati samostalne prijave potrosača zajedno sa fotografijom merača i stanjem na njemu iz razloga što su sa preuzimanjem popisivanja shvatili da je virtuelni šalter pojedinim kupcima gasa ranije služio da se potrošene količine gasa u zimskim mesecima prijavom pogrešnih količina gasa, podeli na letnje mesece, te da faktički Novi Sad Gas kreditira potrošnju gasa što je nedopušteno i suprotno zakosnkim propisima.

Blagajna u okviru sedišta preduzeća je ugašena 01.01.2022.godine jer je postala ekonomski neisplativa iz razloga sve većeg broja građana koji plaćaju račune on line, ili na šalterima menjačnica isl.

U tom smislu Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad obavešteno je da će januarski račun svi korisnici računa kod Poštanske štedionice moći plaćati bez provizije, a od februarskog računa svaki račun Novi Sad Gasa moći će se platiti na 12 lokacija Poštanske štedionice u Novom Sadu, bez provizije, kao da je plaćen na nekadašnjoj blagajni u sedištu Novi Sad Gasa.
Interes svih potrošača jeste da se prirodni gas koristi na ispravan i bezbedan način, zbog čega ovom prilikom apelujemo na potrošače da putem ovlašćenih stručnih lica permanentno servisiraju gasnu instalaciju ali i same potrošače gasa jer sve što je iza mernog uređaja prema objektu ili kotlarnici je u nadležnosti za održavanje njih samih.

Posebno apelujemo na sve potrošače da ne pristaju na ponude “grupe stručnih lica” koja nudi prepravku mernih uredjaja za gas, skidanjem dve plombe, jedne za bažadrenje i druge državne. Ta državna se zamenjuje falsifikovanom i ovakvim radnjama se vrše dva krivična dela u sticaju, jedno je krađa gasa a drugo je falsifikovanje državnih žigova iz člana 244a stav 2 koji se odnosi na žigove za merila.

Takvi potročači ne mogu računati na zaštitu Udruženja za zaštitu prava potrošača “Prosperitet” Novi Sad, jer distributer ima parvo da obustavi isporuku gasa sa mreže u trenutku kada se ovako nešto otkrije. Tada se merni uređaj, koji postaje dokaz u krivičnom postupku, oduzima i konzervira, a tek po okončanju krivičnog postupka i naknade pričinjene štete može se regulisati novi priključak na istoj lokaciji.

Svih 19 načina za krađu gasa ili lažiranje količina utrošenog gasa su poznati kako distributeru, tako i udruženju “Prosperitet”, zbog čega molimo sve potrošače da ne budu lakoverni olako pristajući na ovakve radnje koje će sigurno biti otkrivene, kao što je to bilo u preko 140 slučajeva otrkivenih krađa gasa ili prepravki na mernim uređajima ili instalacijama, koji su u saradnji sa Tuzilastvom i Policijom efikasno procesuirani!

U vezi sa tim, posebo ističemo da je ovaj distributer gasa u decembru 2019 godine doneo Plan smanjenja gubitaka uvodeći nultu toleranciju prema krađi prirodnog gasa i nultu toleranciju prema radnjama koje su usmerene u cilju krađe ovog energenta.
Na kraju iz Novi Sad Gas upućuju izvinjenje za navedene propuste, obećavajući da će oni biti otklonjeni, sa molbom potrošačima da zajedno sa njima grade sigurnog snabdevača prirodnim gasom jer je to u interesu svih potrošača gasa!

Leave a Reply