POSEBNA PARKING KARTA

POSEBNA PARKING KARTA (KAZNA)  – PLATITI ILI NE?

Većina novosađana se našla u situaciji ih na vetrobranu automobila sačeka „pisamce“ od Parking servisa. Šta uraditi u tom slučaju, platiti posebnu kartu ili ne? Koje su posledice naplaćanja i na koji način je ova problematika regulisana zakonom?

Sama zakonitost i stav sudova o izdavanju “posebnih parking karti” se se u prethodnih nekoliko godina menjali, pa su sudovi do 2011. godine usvajali zahteve Parking servisa protiv korisnika parkinga koji nisu plaćali ovu uslugu. Ustavni sud Republike Srbije je 2011. godine zauzeo sledeći stav:

„Sud je utvrdio da Zakon o komunalnim delatnostima, na osnovu koga je osporena Odluka doneta, ne uređuje „doplatnu kartu“, te da je u tom smislu ne određuje ni kao cenu za posebnu „privilegovanu“ uslugu, ni kao naknadu za korišćenje parkirališta suprotno propisanim, odnosno ugovorenim uslovima, odnosno kao način ugovaranja plaćanja cene usluge. Po oceni Suda, osporenom odredbom utvrđena je obaveza plaćanja posebne naknade pod nazivom „doplatna karta“ koja daje osnov davaocu usluge da cenu pod nazivom „doplatna karta“ u navedenim slučajevima (čl. 18. i 19. Odluke) odredi nezavisno od Zakonom (i odlukom) propisanih kriterijuma za obrazovanje cena usluge”

Nakon ovog stava, sudovi su odbijali tužbene zahteve Parking servisa i štitili korisnike usluga parkiranja. Sve do 2016. godine, kada je izmenjen Zakon o komunalnim uslugama, od kada JKP “Parking servis” izdavanje doplatnih parking karti vrši pozivajući se na izmenjenu odredbu člana 25 Zakona o komunalnim delatnostima koja glasi:

“Jedinica lokalne samouprave može propisati da se u postupku kontrole korišćenja komunalne usluge naplaćuje posebna cena za slučaj korišćenja komunalne usluge na način koji je u suprotnosti sa propisima kojima se uređuje ta komunalna delatnost.”

Dalje je ova odredba ugrađena u Odluku o javnim parkiralištima Grada Novog Sada, pa je u članu 22 predviđeno da „korisnik koji koristi posebno parkiralište suprotno članu 17 ove Odluke dužan je da plati posebnu parking kartu prema cenovniku Preduzeća”. Pomenutim članom 17 Odluke o parkiralištima previđeno je da “Korisnik je dužan da:

  • plati cenu parkiranja za svaki započeti sat korišćenja parkinga putem mobilnog telefona, ili da istakne parking kartu sa tačno popunjenim podacima na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla vozila
  • postupa u skladu sa dozvoljenim vremenom parkiranja.“

Dopunom odredbe o javnim parkiralištima posebne parking karte u Novom Sadu 2018. godine, koje se izdaju vozačima za neplaćen parking važe 24 sata. Te karte koštaju 900 dinara, a vozač koji ih dobije imaće pravo da se u naredna 24 sata parkira na svim parkiralištima u gradu.

Vrhovni kasacioni sud Srbije je 2019. godine zauzeo stanovište da “Parking servis” ima pravo da naplaćuje doplatnu odnosno posebnu parking kartu jer je u međuvremenu izmenjen Zakon o komunalnim delatnostima. Član 26 tog zakona daje mogućnost opštinama da normiraju i posebnu cenu, ukoliko se ne plati redovna. Novosadski redovni sudovi su promenili stav i obavestili sve sudije da ubuduće treba usvajati takve tužbe “Parking servisa”. To je sad ozbiljan problem za građane. Veliki broj građana je imao neplaćene posebne karte jer su računali da ne mogu da izgube parnicu.

https://www.vk.sud.rs/sr-lat/rev-20362019-31912514

Ovakvo propisivanje izdavanja “posebne parking karte” tj. faktički kazne za neplaćanje parkiranja sa sobom nosi nekoliko problema, pa je ponovo predmet ocene ustavnosti i zakonitost. Ustavna inicijativa biće bazirana na činjenici da Zakon o komunalnim delatnostima dozvoljava naplatu posebne karte suprotno Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga i Zakonu o zaštiti potrošača. To znači da cena neke usluge mora biti potpuno jasna, a ne da postoje dve cene za istu uslugu.

Ipak, do zauzimanja stava Ustavnog suda, sudovi u Novom Sadu redovno usvajaju tužbene zahteve Parking servisa.

U slučaju da Parking servis od vas potražuje da platite posebnu parking kartu, a vi ste to već uradili, uložite reklamaciju sa dokazom o uplati i tražite da storniraju potraživanje.

U praksi ako dužnik ne plati posebnu parking kartu ili ne postupi po Opomeni koja se dostavlja na adresu prebivališta, može da se pokrene prinudno izvršenje. Poslovne politika preduzeća je na koliko neplaćenih posebnih parking karti pokrene postupak prinudne naplate.

Po stavu Vrhovnog suda, mogućnost prinudne naplate za usluge parkiranja zastareva za godinu dana odnosno od datuma izdavanja posebne karte imaju rok od 365 dana da pokrenu postupak. Mogu i nakon toga, ali građani treba da ulože prigovor o zastarelosti.

Napominjemo da izbegavanje prijema pismena od javnog izvršetlja ide samo na štetu potrošaču. Kada primite rešenje od izvršitelja, imate pravo na prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja. U slučaju da ste platili uslugu ili je ona zastarela ulažete prigovor, međutim ukoliko se pozivate na neustavnost odluke i na zakonske odrebne, sudovi se vode stanovištem Vrhovnog kasacionog suda da Parking servis servis ima pravo da naplaćuje posebnu parking kaznu te će doneti presudu u skladu sa tim stavom.

Leave a Reply