PRODAJA SA SNIŽENOM CENOM I OSTALI PRODAJNI PODSTICAJI

I ove praznične sezone i zimskih čarolije, želimo da obradujemo sebe i svoje najbliže, što trgovci obilato koriste nudeći robu po specijalnoj ponudi, posebno ističući snižene cene roba najprodavaniji brendova. 

Međutim, ono što potrošač treba da zna pre odlaska u šoping je šta čini prodaju sa sniženom cenom i šta znače ostali prodajni podsticaji.

Posebno treba biti oprezan kada je reč o lažnom oglašavanju rasprodaje, o prodajnim podsticajima ili prividnog sniženja cena, koji mogu biti izvor nepoštene poslovne prakse i obmane potrošača!

Da bi potrošač zaštitito svoja prava putem savetovališta potrošača, preko nadležne Tržišne inspekcije ili u sudskom postupku, od suštinskog značaja je njegova sposobnost da prepozna slučajeve kada trgovac ne poštuje istaknute podsticaje ili kada oni ne sadrže sve potrebne i transparetne informacije.

I. Prodaja sa sniženom cenom

Prodaja sa sniženom cenommože biti:

  • rasprodaja,
  • sezonsko sniženje i
  • akcijska prodaja.

Pri prodaji robe sa sniženom cenom, trgovac je obavezan da pruži potpune informacije o prodajnom podsticaju, što uključuje:

1) vrstu podsticaja;

2) precizan i jasan opis robe;

3) period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka i datuma isteka;

4) sve moguće posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj.

Takođe, trgovac mora istaći sniženu cenu u odnosu na prethodnu cenu.

  • Rasprodaja robe je prodaja po nižoj ceni u odnosu na prethodnu cenu, u slučaju prestanka poslovanja trgovca, prestanka poslovanja u određenim objektima ili prestanka prodaje određene robe.

Trgovac je dužan da fizički izdvoji robu koja je predmet rasprodaje od prodaje robe pod redovnim uslovima. Od objavljivanja rasprodaje do kraja njenog trajanja trgovac ne sme da naručuje i uključuje u rasprodaju nove količine robe koja je predmet rasprodaje.

  • Sezonsko sniženje je prodaja robe po sniženoj ceni nakon proteka sezone i najviše dva puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara i 1. i 15. jula i može trajati najviše 60 dana po sezonskom sniženju.
  • Akcijska prodaja je prodaja robe po ceni koja je niža od prethodne cene te robe i traje ne duže od 31 dan.

Trgovac koji organizuje akcijsku prodaju sa rokom važenja do tri dana ne mora da istakne sniženu i prethodnu cenu, već jasno određenje procenta sniženja.

II. Ostali prodajni podsticaji

Ako se prodajni podsticaj nudi za robu kojoj je umanjena upotrebna vrednost (roba sa greškom, oštećenje, pred istekom roka trajanja i sl.), taj razlog se mora jasno i nedvosmisleno istaći na prodajnom mestu.

  • Vaučer, kupon ili drugo sredstvo koje omogućava ostvarivanje prava na podsticaj treba da sadrži informacije o izdavaocu, vrsti podsticaja, preciznom opisu robe, periodu važenja s naznakom datuma početka i isteka, kao i eventualne posebne uslove, ističući i sniženu i prethodnu cenu.
  • Poseban programa lojalnosti

Prodaja robe u okviru posebnih programa lojalnosti odnosi se na kartice lojalnosti, sakupljanje bodova i sl. Predstavlja poseban prodajni podsticaj gde trgovac pod jasno definisanim i objavljenim uslovima određenim pogodnostima nagrađuju kupce za njihovu vernost.

Pri ponudi prodajnog podsticaja sa pratećim poklonom, trgovac može da koristi reči “besplatno”, “plati jedan, uzmi dva”, “dva za jedan” i sl. samo ako kupac ne snosi nikakav trošak osim neizbežnog troška isporuke. Ponuda pratećeg poklona moguća je samo ako trgovac, odnosno pružalac usluge već nudi robu bez pratećeg poklona. Ukoliko se poklon odnosi na dodatnu količinu prethodno upakovanog proizvoda, jedinična cena ne sme da bude viša od jedinične cene proizvoda bez poklona i u tom slučaju trgovac snosi teret dokazivanja.

  • Promotivna prodaja je prodaja robe koja se prvi put uvodi u ponudu trgovca i koja se stoga nudi po nižoj ceni od cene koja će biti formirana u redovnoj ponudi.

III. Oglašavanje prodajnih podsticaja

Zabranjeno je oglašavanje prodajnih podsticaja za robu koje ima u tako maloj količini da je očigledno da se time namerava privlačenje kupaca radi navođenja na kupovinu druge robe, osim ako nije naznačena jasno raspoloživa količina na dan početka prodajnog podsticaja.

Kod oglašavanja procenta sniženja, najveći procenat sniženja može da se navede ukoliko se odnosi na najmanje jednu petinu robe u asortimanu trgovca na svakom prodajnom mestu na koji se prodajni podsticaj odnosi, isto pravilo važi i za kupovinu na daljinu.

Zabranjeno je lažno oglašavanje rasprodaje ili prividno sniženje cena, a ukoliko se koriste povlastice za određene kategorije, područja ili periode, obavezno je precizno označiti uslove. U poređenju cena različitih kvaliteta, odnosno robe sa i bez nedostataka, mora se transparentno navesti razlog niže cene. Oglasne poruke podležu odredbama zakona o oglašavanju, osim ako nije drugačije propisano zakonom o trgovini.

Ukoliko trgovac ne poštuje istaknute podsticaje ili oni ne sadrže sve potrebne informacije tj. nisu transparetne, pravo potrošača je da se obrati nadležnoj Tržišnoj inspekciji.

Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Jaka udruženja – bolje zaštićeni potrošači“ koje je podržano od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply