PROMET STANOVA KOJI SU U POSTUPKU LEGALIZACIJE

Promenom Zakona o ozakonjenju objekata, javni beležnici su počeli da odbijaju overu ugovora o prodaji nekretnina koje su u postupku ozakonjenja. Osnov za ovakvo postupanje javnih beležnika nalazi se u članu 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata. – Ovim članom propisano je da je nadležni organ za ozakonjenje dužan da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, za sve objekte koji su u postupku ozakonjenja po službenoj dužnosti dostavi organu nadležnom za poslove državnog premera i katastra potvrdu da je objekat u postupku ozakonjenja, a u cilju upisa zabrane otuđenja za te objekte u vidu zabeležbe.

 Međutim, to može biti u suprotnosti sa Zakonom o prometu nepokretnostima, koji dozvoljava overu uz upozorenje u slučaju nelegalnih objekata, pod uslovom da se ugovorne strane slažu.

Javnobeležnička komora je upozorila javne beležnike da su dužni da overavaju ugovore o prodaji nelegalnih objekata ako se ugovorne strane ne protive.

Zakon o postupku upisa u katastar omogućava raspolaganje nepokretnostima koje nisu upisane, uz obavezu javnih beležnika da dostave dokumentaciju radi upisa. To može da bude isprava koja se odnosi na raspolaganje nepokretnošću koja nije upisana u katastru ili isprava kojom se obavlja prenos vlasništva na objektu u izgradnji, kako bi se upisala odgovarajuća predbeležba.

Svrha predbeležbe je da olakša upis u katastar kada isprava ne ispunjava sve uslove za konačan upis. Recimo, nedostaje saglasnost za uknjižbu, ili je predviđen neki rok koji još nije nastupio, ili neki drugi uslov koji još nije ispunjen. Ovako se štite i interesi potrošača i pruža im se sigurnost u vlasništvo nad nekretninama. Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Jaka udruženja – bolje zaštićeni potrošači“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Leave a Reply