UPUTSTVO U SLUČAJU PADA DRVEĆA NA AUTOMOBIL

U slučaju da zbog oluje i nevremena dođe do pada drveta ili grana koje oštete automobil, potrebno je da oštećeni odmah preduzme sledeće korake:

  1. da pozove policiju koja treba da izađe na licu mesta i da obavi uviđaj,
  2. da pozove dežurnu službu gradskog “Zelenila”
  3. da uz Zahtev za naknadu štete Komisiji gradskog “Zelenila” priloži zapisnik sa područja o pričinjenoj materijalnoj šteti, policijski izveštaj i lekarsku dokumentaciju, ukoliko je u pitanju telesna povreda. Ovakav zahtev se prosleđuje osiguravajućoj kući na dalje postupanje .
  4. ako je drvo palo na automobil na delu koji ne održava “Zelenilo”, oštećenom ne preostaje ništa drugo nego da podnese tužbu protiv vlasnika nepokretnosti na kojem se stablo nalazilo.
  • Jedino kasko osiguranje pokriva 100 odsto štete od pada drveta na automobil usled vremenskih nepogoda, tako što oštećenog isplaćuje i obeštećuje osiguravajuća kompanija sa kojom ima zaključeno kombinovano, odnosno kasko osiguranje predmetnog vozila.

Dakle, kasko polisa pokriva štetu nastalu usled saobraćajne nezgode, pada drveća, delova fasada i drugih predmeta, elementarnih nepogoda, požara, poplava i, ako je polisom ugovoreno obeštećenje usled krađe.

U slučaju delimičnog kasko osiguranja. od loma se mogu osigurati i oštećenja standardno ugrađenih stakala na motornim vozilima, ali delimično kasko osiguranje ne pokriva oštećenja stakala na ogledalima i svetlosno signalnim uređajima.

  • Važno je imati u vidu da samo osnovno obavezno osiguranje ne pokriva štetu od pada drveta na automobile, jer osiguranje od autoodgovornosti predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.
  • Ako vozilo nije kasko osigurano, vlasnik može da potražuje obeštećenje od vlasnika nepokretnosti na kojoj se stablo nalazilo, ukoliko je vlasnik fizičko lice.
  • U slučaju da se radi o javnoj površini, štetu isplaćuje organ opštinske uprave nadležan za komunalne usluge, odnosno gradsko „Zelenilo”, ali pod uslovom da je drvo palo na površini koja je u njihovoj nadležnosti i u sistemu Programa održavanja gradskog zelenila i ako oštećeni podnese pisani zahtev za naknadu štete Komisiji za naknadu štete gradskom „Zelenilu “.

Leave a Reply