Uputstvo za putnike Kako ostvariti prava na nadoknadu od Milenijum osiguranja zbog insolventnost Barcino Tours-a

Prema podacima Narodne banke Srbije, računi turističke agencije Barcino Tours su u blokadi od 30. oktobra prošle godine. Turistička agencija Barcino Tours proglašena je insolventnom, u skladu sa Dopisom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije br. 000319398 od 03. januara 2024. godine.

U cilju blagovremene obrade zahteva za naknadu, Milenijum osiguranje poziva oštećena lica da prikupe i dostave neophodnu dokumentaciju za isplatu naknade iz osiguranja. Molimo putnike da pažljivo prate sledeće korake:

Potrebna dokumentacija:

Pisani ugovor o turističkom putovanju

Opšti uslovi putovanja

Program turističkog putovanja

Potvrda o garanciji putovanja

Dokazi o plaćanju ugovorene cene putovanja (fiskalni računi, avansni računi uz fiskalni račun, izvod iz banke)

Očitana lična karta

Kopija kartice sa tekućim računom oštećenog lica

Popunjen Obrazac za prijavu štete i Upitnik (dostupni su na sajtu www.mios.rs)

Dostavljanje Dokumentacije:

Kompletnu dokumentaciju treba dostaviti na imejl adresu: prijava@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 3b, Novi Beograd.

Instrukcije za plaćanje:

Priložiti instrukciju za plaćanje (broj tekućeg računa oštećenog lica).

Napomena:

Milenijum osiguranje zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju prema specifičnostima pojedinih slučajeva.

Leave a Reply